Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Dictum APK Drafting

Какъв е обхватът на съдебния контрол за законосъобразност при акт, постановен при оперативна самостоятелност, съгласно разпоредбата на чл. 169 АПК приложим на основание чл. 214 ЗОП?

Дали комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП нарушава изискването за законосъобразност на акт, постановен при условията на оперативна самостоятелност, като въвежда изискване, което не е изрично предвидено от възложителя, съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 ЗОП?

(
Обществени поръчки
)

Как се тълкуват разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), които определят статутът на преместваемите обекти и как те да се разграничат от строежите?

(
Собственост, устройство на територията и строителство
)

Как трябва да се тълкува чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО и чл. 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно националната правна уредба за налагане на мерки имуществени санкции и запечатване на търговски обект, които се обжалват пред различни съдилища при едно и също неизпълнение на данъчно задължение?

(
Данък добавена стойност, Данъци
)

Кои лица попадат в кръга “осигурени лица” по смисъла на чл. 10 КСО и имат право да получават парично обезщетение от осигурителен фонд “Безработица”?

(
Осигуряване,
)

Какви са изискванията, за да се приеме, че е налице осъществяване на доставка на стоки или услуги в съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 168, б. а) от Директива 2006/112, което обосновава правото на приспадане на ДДС?

Каква е необходимата документална обосновка, която трябва да съществува, за да се докаже наличието на доставка на стоки или услуга, както и използването им от данъчно задълженото лице за облагаемите му доставки?

(
Данък добавена стойност, Данъци
)