Dictum APK Drafting

Относно предпоставките за прилагане на чл. 78 ЗКПО вр. чл. 15 ЗКПО и чл. 16 ЗКПО и чл. 86, ал. 1 ЗДДС вр. чл. 27, ал. 3, т. 1 ЗДДС.

Относно прилагането на метода на сравнимите неконтролирани цени при определяне на пазарната наемна и продажна цена на недвижим имот.

(
Данък добавена стойност, Данъци, Корпоративен данък
)

Кои са надлежните адресати на заповед за премахване на незаконен строеж?

Относно търпимостта на строежи в територия без устройствен план и представлява земеделска земя.

(
Собственост, устройство на територията и строителство
)

Относно възможността за разделяне на предмета на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор.

(
Европейско финансиране, Обществени поръчки, Пазарни регулации
)

Какви са условията и доказателствата за освобождаване на гаранцията за вносните стоки?

Какво е правилното определяне на митническата стойност и какви са методите за определяне на митническата стойност?

(
Мита и акцизи
)