Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Граждански права и статус

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи гражданските права и статус.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на първи април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ТАНЯ КУЦАРОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на А. А. А., гражданин на Ирак, роден на [дата]., действащ лично и със съгласието на адв. В. Лилов, назначен за негов представител по чл. 25 Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), против решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – София-град. Оспорва решението, като неправилно, навеждайки всички касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната му, както и отмяната на Решение №г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет на Република България в обжалваната от него пред първата инстанция част на това решение, и връщане на преписката на административния орган с указания да се изследва възможността да му бъде предоставена международна закрила. Ответникът – Председателят на ДАБ при Министерския ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шести март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. П. Т. Д. е подала касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-Варна, с което е отхвърлена жалбата й срещу отказ по писмо изх. №г. на главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване в Община Аксаково за съставяне на български акт за раждане. Направени са оплакванията за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отмени отказа на длъжностното лице по регистрацията в Община Аксаково, и се присъдят направените разноски. Главният специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване в Община Аксаково е поискал отхвърлянето на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представителят на Върховната прокуратура е дал заключение, че решението е неправилно поради допуснато от съда противоречие с материалния закон, изразяващо се в неправилно тълкуване на понятията български гражданин“ и „ лице от български произход. Върховният административен съд, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на първи април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ТАНЯ КУЦАРОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК и е образувано по касационната жалба на А. Р. А. [населено място] срещу решение №г., постановено по адм. д.№г. на Административен съд – София град. Релевират се оплаквания за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се отмяната му. Ответникът по касационната жалба – кмет на район „Нови Искър“ – Столична община оспорва нейната основателност и моли решението да се остави в сила. Представителят Върховната прокуратура представя мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждане по същество. Разгледана по същество, същата е неоснователна. С обжалваното решение Административен съд – София град е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ТАНЯ КУЦАРОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на секретар на Община Бургас, подадена чрез гл. юрк. Полихронова, в качеството й на процесуален представител, насочена срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – Бургас. Релевира оплакване за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопризводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяна на решението. Ответникът – Г. А. И.  оспорва основателността на касационната жалба и моли обжалваното решение зда се остави в сила. Ответникът Т. М. П.  не изразява становище по касационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура представя мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

241 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ КРАСИМИРА ИВАНОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Пламен Петрунов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба А. С., гражданин на Афганистан, против Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град. Касаторът твърди неправилност на обжалваното съдебно решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон, допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната му. Ответникът – председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при Министерски съвет, чрез юрисконсулт Хичовски, в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на касационната жалба и правилност на обжалваното решение. Представителят на Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. Намира обжалваното решение за правилно и предлага да бъде оставено в сила. Касационната жалба е подадена от надлежна страна, за която съдебния акт е неблагоприятен, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Петрунов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

276 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шести юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛАНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБКА ПЕТРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Любка Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Х. А. А. А. от Кралство Бахрейн, чрез адв. В. Петров, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град. Касаторът твърди неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон, съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Оспорва се становището на съда, че директорът на ДСП-Силистра е изложил достатъчно мотиви в представеното от него възражение, въз основа на което е постановен оспореният отказ. Моли съдебното решение да бъде отменено и вместо него ВАС да постанови друго по съществото на спора, с което да уважи подадената жалба против писмо, изх. №г., издадено от кмета на Община Силистра. Направено е искане за присъждане на разноски. В съдебно заседание не се явява и не се представлява. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

254 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Е. Г. Ц., подадена чрез процесуален представител, срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд –София – град /АССг./. Касаторът обжалва съдебното решение като твърди, че е неправилно и незаконосъобразно, респ. иска същото да бъде отменено. Ответникът по касационната жалба – Национална агенция за приходите /НАП/ оспорва касационната жалба като неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор и съдебно заседание. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прокурорът от Върховната прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба. Върховният административен съд /ВАС/, състав на Пето отделение, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното: Производството пред административния съд е образувано по искова молба на Ц. срещу НАП ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илиана Славовска

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

254 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на девети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Х. Г. П., подадена чрез процесуален представител, срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – София – град /АССг/. Касаторът обжалва съдебното решение като твърди, че е неправилно и незаконосъобразно, респ. иска същото да бъде отменено. Ответникът по касационната жалба – Национална агенция за приходите /НАП/ оспорва касационната жалба като неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор и съдебно заседание. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прокурорът от Върховната прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба. Върховният административен съд /ВАС/, състав на Пето отделение, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното: Производството пред административния съд е образувано по искова молба на П. срещу ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илиана Славовска

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

2372 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛАНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБКА ПЕТРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Кремена Борисова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на М. А. А., гражданин на Сирия, срещу решение №г. постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд-Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу решение №г. на председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Касаторът, чрез процесуалния си представител, излага доводи за неправилност на съдебния акт и незаконосъобразност. Излага, че съдът неправилно е преценил страха на чужденеца от преследване. Твърди, че решението е издадено в нарушение на чл. 9 ЗУБ. Претендира отмяна на решението. Ответникът – председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), чрез процесуалния си представител-юрк. Хичовски в съдебно заседание оспорва касационната жалба и изразява становище за нейната неоснователност. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Настоящата инстанция намира касационната жалба за подадена от надлежна страна в срока по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кремена Борисова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

254 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на девети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на В. К. К., подадена чрез процесуален представител, срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – София – град /АССг/. Касаторът обжалва съдебното решение като твърди, че е неправилно и незаконосъобразно, респ. иска същото да бъде отменено. Ответникът по касационната жалба – Национална агенция за приходите /НАП/ оспорва касационната жалба като неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор и съдебно заседание. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прокурорът от Върховната прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба. Върховният административен съд /ВАС/, състав на Пето отделение, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното: Производството пред административния съд е образувано по искова молба на К. срещу ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илиана Славовска

123705 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form