Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Втора колегия

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

187 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА СТАНИМИР ХРИСТОВ       при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Станимир Христов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 73, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 1 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Образувано е по касационна жалба от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“, чрез представител по пълномощие – служител с юридическо образование и правоспособност В. Димитров против Решение №год., постановено по административно дело №год. по описа на Административен съд – Велико Търново. Заявено е твърдение, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора, съдът е формирал извод за липса на извършено нарушение от страна на възложителя община Горна Оряховица на разпоредбата на чл. 107, т. 2, б. а Закона ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото могат да служат като основание за отмяна на влязло в сила решение съгласно чл. 239, т. 1 АПК?
Какви са изискванията за новите писмени доказателства, за да бъдат признати като основание за отмяна на съдебно решение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по обща касационна жалба на “МБРД” ООД ЕИК: 202773325, със седалище и адрес на управление в гр. София, [адрес] представлявано от управителя Е. Реданска и на Сдружение „За дива природа – Балкани“ гр. София, БУЛСТАТ: 831467860, чрез пълномощника адв. Коджабашев срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – София-град, с което е отхвърлена жалбата им против Становище по екологична оценка №г. от 05.08.2022 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София. В касационната жалба и в представени писмени бележки са изложени подробни съображения за неправилност на оспореното решение, поради нарушения на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и за необоснованост на част от мотивите на съда, относими към касационните ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

254 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) чрез процесуален представител срещу решение №г., постановено по административно дело №г. от Административен съд Хасково, с което е отменено негово уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2021 г. с изх. №г. (УП) в частта му, в която е прихваната сума в размер на 6073,78 лв. от оторизираната сума по схема СЕПП; подмярка 13.1/НР1; подмярка 13.2/НР2 и СЗ – КЛЧ за погасяване на санкции, подлежащи на прихващане от бъдещи плащания за кампания 2020 по СЗ – КЛЧ, наложени на основание чл. 19 Делегиран регламент 640/2020 г. и преписката е върната за ново произнасяне. По наведени доводи за неправилност на решението се иска отмяната му и присъждане на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илиана Славовска

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на глава дванадесета Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба подадена от директора на ТП на НОИ София-град срещу решение №год. постановено по адм. дело №год. по описа на Административен съд София-град, с което е отменено решение №год. на директора на ТП на НОИ София-град, с което е потвърденото разпореждане [номер]/2019 от 11.03.2022 год. на длъжностно лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ София-град. Поддържат се доводи за неправилност на решението вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Претендира присъждане на разноски за всички съдебни инстанции. Ответникът по касационната жалба М. А. Т. чрез адв. Ц. Гуцина в писмен отговор взема становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски по делото за всички инстанции. Представителят на Върховна прокуратура дава заключение ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

262 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Станимир Христов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 73, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 1 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Образувано е по касационна жалба от ръководителя на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 чрез представител по пълномощие – главен експерт с юридическо образование С. Трайков, против Решение №год. по адм. дело №год. по описа на Административен съд – Благоевград. Заявено е твърдение, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора изводите на първоинстанционния съд са изведени при неправилно тълкуване на фактите и изместване на спорния предмет. Сочи, че спорен е въпросът дали техническото предложение на участника, определен за изпълнител – „Анимексс“ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Станимир Христов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба П. Д. К. от гр. София чрез пълномощника адв. С. Стоев против Решение №г. постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата й против Решение №г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ)– София-град, с което е отхвърлена жалба с вх. №г. срещу Разпореждане №РВ-3-21-01243683 от 01.12.2022 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – София-град, издадено на основание чл. 114, ал. 3 КСО. В касационната жалба се посочва, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касационната жалбоподателка иска отмяна на обжалвания първоинстанционен акт и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕФАН СТАНЧЕВ       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Хайгухи Бодикян   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по касационна жалба на В. К. М., чрез адв. Т. Радуцов, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София-град. Изложени са съображения за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Моли оспореното съдебно решение да бъде отменено изцяло. Претендира разноски. Ответникът – Директорът на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – София-град, чрез юрк. Петрова, в писмени бележки, оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационното оспорване. Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна с правен интерес по смисъла на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.           Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 76, ал. 5 Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Образувано е по касационна жалба на директора на Столична здравноосигурителна каса (СЗОК) чрез пълномощник главен юрисконсулт Т. Колева срещу Решение №год. постановено по адм. дело №год. по описа на Административен съд София-град в частта, с която е изменена заповед за налагане на санкции №год. издадена от директора на СЗОК като е намален размера на наложените санкции от по 500 лева на по 200 лева за всяко от нарушенията. В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради противоречие с материалния закон и е необосновано. На основание чл. 209, т. 3 АПК се иска неговата отмяна, както и да се отхвърли жалбата на лечебното заведение срещу оспорения административен акт. Претендира се ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационна жалба подадена от пълномощника на Директора на Териториално поделение на НОИ Благоевград срещу решение №год. постановено по адм. д. №год. по описа на Административен съд Благоевград. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на решението. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции. Ответникът В. Й. К. чрез адв. С. Коцева в писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата. В съдебно заседание поддържа отговора. Претендира присъждане на разноски, за което представя списък. Представителят на Върховна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в предвидения от закона срок, от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно, поради което е процесуално е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните: С оспорения ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form