Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Собственост, устройство на територията и строителство

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи собствеността, устройството на територията и строителството.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

184 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: АНЕЛИЯ АНАНИЕВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от съдията Анелия Ананиева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на главния архитект на община Свиленград, чрез юрк. Дервенков като процесуален представител, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Хасково. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението поради несъответствие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Прави се искане за неговата отмяна и постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата срещу оспорения акт, евентуално – делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав, както и присъждане на направените за двете инстанции разноски. Ответникът – М. А. А., чрез пълномощника си адв. Топалова, в отговор и писмени бележки изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски за касационното производство. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за правилност на обжалваното ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Ананиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по обща касационна жалба на “МБРД” ООД ЕИК: 202773325, със седалище и адрес на управление в гр. София, [адрес] представлявано от управителя Е. Реданска и на Сдружение „За дива природа – Балкани“ гр. София, БУЛСТАТ: 831467860, чрез пълномощника адв. Коджабашев срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – София-град, с което е отхвърлена жалбата им против Становище по екологична оценка №г. от 05.08.2022 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София. В касационната жалба и в представени писмени бележки са изложени подробни съображения за неправилност на оспореното решение, поради нарушения на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и за необоснованост на част от мотивите на съда, относими към касационните ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

252 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: СИБИЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията Сибила Симеонова по административно дело №г. Съдебното производство е по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по искане на „Индустриална техника ЕООД, със седалище гр. Велико Търново, чрез пълномощници адв. В. Бакалова и адв. С. Атанасов Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов, на основание чл. 239, т. 1 АПК, за отмяна на влезли в сила Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд – гр. Велико Търново и Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд (ВАС). В искането за отмяна се твърди, че са налице нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са били известни на страната и чието съществуване формира извод за обективната неправилност на съдебното решение. Представя се Съдебно удостоверение изх. №3875/11.04.2024 г., издадено от районен съдия в Районен съд – Велико Търново, в уверение на това, че ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Кмета на Столична община – район „Банкя“, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София град. В жалбата са изложени съображения за неправилност на съдебното решение. Релевиран е довод, че първоинстанционния съд не е събрал всички относими доказателства и не е съобразил действителната фактическа обстановка, поради което е достигнал до грешни правни изводи, в тази връзка прави искане решението на административния съд да бъде отменено. С касационната жалба са представени доказателства. Представено е писмо, с което е заявено, че се поддържа касационната жалба. Ответните страни- В. Ф. Я. от гр. Банкя и М. Ф. М. от гр. Банкя и двамата представлявани от процесуалния представител адв. И. Алексов, в ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Началник отдел „Общинска собственост“ при община Ловеч, чрез процесуалния си представител адв. И. Христова против решение №г. постановено по адм. дело №г. на Административен съд – Ловеч, с което е отменен постановен от същата отказ №г. за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над пет броя дървета в поземлен имот №69523.178.3в землището на с. Радювене, община Ловеч и изпраща административната преписка на началник отдел „Общинска собственост“ при община Ловеч за ново произнасяне. В жалбата са изложени съображения за неправилност на съдебното решение, тъй като същото е постановено при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК. При изложени съображения ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Налице ли е съответствие между границите на самостоятелните обекти в сградата по архитектурно заснемане и действителното им състояние на място?
Спазени ли са изискванията на закона, според които всеки етаж трябва да има самостоятелно функционално предназначение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Радкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какъв е правният статут на Констативния акт по чл. 225а, ал. 2 ЗУТ и материалната му доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК?
Необходимо ли е да се издаде строително разрешение по реда на чл. 148, ал. 1 ЗУТ при реализиране на строежа в хипотезата на чл. 147 ЗУТ и как се отразява липсата му на законността на строежа?
Какво е значението на липсата на строително разрешение и одобрени инвестиционни проекти за определянето на строежа като незаконен по чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Радкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

2602 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: АНЕЛИЯ АНАНИЕВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Галина Стойчева по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на кмета на Община Созопол, чрез адв. Л. Ангелова като процесуален представител, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Бургас. Излагат се доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Оспорва се като недоказан изводът на съда за идентичност между процесния строеж и строежа – предмет на заповед №г. Касационният жалбоподател прави искане за отмяна на оспореното решение и за постановяване на друго, с което да се отхвърли предявената жалба. Ответникът – „Хелио-тур-с“ АД, чрез пълномощника си адв. М. Стойчов, представя писмен отговор със становище за неоснователност на касационната жалба и прави искане за оставяне в сила на оспореното решение. Представителят на Върховна прокуратура дава ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Стойчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

247 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: СЛАВИНА ВЛАДОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от председателя Таня Радкова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите АПК. Образувано е по касационна жалба на кмета на община Долна баня чрез неговия пълномощник срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – София-област. Счита обжалваното решение за неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Претендира от съда отмяната му и присъждане на разноски за всички инстанции. Ответникът по касационната жалба – С. П. Р. чрез процесуалния си представител намира касационната жалба за неоснователна и претендира разноски. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. За да се произнесе по съществото на касационната жалба, разгледана съгласно чл. 218, ал. 1 АПК с оглед наведените основания за отмяна, настоящата инстанция взе предвид: Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба С. П. Р. срещу заповед №г. на кмета на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Радкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

184 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: АНЕЛИЯ АНАНИЕВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от съдията Анелия Ананиева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на С. К. В., Т. Т. Т., М. Д. М., П. Е. Н., Н. С. А., Д. П. М., Д. К. К., Л. П. П. и М. С., подадена чрез адв. Атанасов като процесуален представител, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град в частта, с която е отхвърлена жалбата им против заповед №г. на главния архитект на Столична община и са присъдени разноски. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че съдебният акт е постановен при неправилна преценка на събраните по делото доказателства и без обсъждане на всички, направени от жалбоподателите възражения, вкл. и по оплакването, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Ананиева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form