Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Енергетика

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на енергетиката.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Може ли Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) самостоятелно да извършва квалификация на сградите като допълващо застрояване без планови извадки?
Отговаря ли определената от КЕВР сграда на критериите за допълващо застрояване съгласно чл. 20 от ЗУТ и въведения чрез него режим?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

211 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ИВАН РАДЕНКОВ КРАСИМИРА ИВАНОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Красимира Иванова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) против Решение №г. на АССГ по адм. дело №г., в частта по т. 17, с която по отношение на „Оранжерии Гимел“ АД, ТЕЦ „Оранжерии 500 дка са утвърдени пределни цени на топлинната енергия и са определени преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала, считано от 01.07.2023 г.; върната е преписката на Комисията за енергийно и водно регулиране за ново произнасяне в едномесечен срок, считано от влизане на решението в сила съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона и е осъдена Комисията за енергийно и водно регулиране да заплати „Оранжерии Гимел“ АД, ТЕЦ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Разполага ли Комисията за енергийно и водно регулиране с правомощие да прецени наличието на виновно неизпълнение на задължения на едната спрямо другата страна по правоотношение, уредени от Общите условия, одобрени от нея?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Влияе ли върху допустимостта на иска за обезщетение за вреди по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ след отмяната на административния акт това, дали с решението за неговата отмяна преписката е върната на административния орган, тоест административното производство не е приключило, или въпросът е решен по същество?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кремена Борисова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Задължен ли е съдът служебно да назначи съдебна експертиза, когато не разполага с необходимите технически познания?
Кой редът за присъединяване на заявената ФЕЦ - този по реда Глава пета или този по Глава четвърта Наредба №6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или разпределителните електрически мрежи?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иван Раденков

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно приложението на чл. 49, ал. 5 ПИКЕЕ и чл. 52, ал. 1 ПИКЕЕ (Правилата за измерване на количеството електрическа енергия) в процедурата по коригиране на сметка за електроенергия.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Петрунов

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 24, ал. 1 ЗЕВИ относно изграждането на ФЕЦ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иван Раденков

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно липсата на компетентност у Комисията за енергийно и водно регулиране и енергийните дружества да решават гражданскоправни спорове.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно правомощията на КЕВР да определя нетното специфично производство на електрическа енергия и преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници по групи производители.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлиян Киров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно приложението на чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК, която визира задължение в административния акт да бъдат изложени фактическите и правни основания, които обуславят издаването му.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иван Раденков

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form