Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Отговорност на властите

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи отговорността на държавните и общински органи на власт.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

216 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ИВАН РАДЕНКОВ ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Юлиян Киров по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на “Инвестстрой” ООД срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд- Бургас (АС Бургас), с което отхвърлен иска срещу Държавен фонд „Земеделие за изплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди. В жалбата са изложени твърдения за неправилност на решението, поради нарушения на материалния закон. Намира за неправилно приетото от съда, че не са изпълнени предпоставките на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Счита, че са налице предпоставки за ангажиране отговорността на ответника за вреди. Изразява несъгласие с правните изводи на съда за липса на причинна връзка между претърпените от дружеството вреди и бездействието на администрацията. Моли да се отмени обжалваното решение и да се осъди Държавен фонд Земеделие да заплати обезщетение, както и да бъдат присъдени разноски. Ответникът- ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлиян Киров

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на осми април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на И. С. С. в лично качество и като управител на „И. С.“ ЕООД против решение №г., постановено по адм. д. 2372 по описа за 2023г. на Административен съд – София град в отхвърлителната му част. Релевира оплакване за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяна на решението в обжалваната част. Ответникът – Столична община в писмен отговор оспорва основателността на касационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура представя мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждане по същество, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

276 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на седми март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ЛЮБКА ПЕТРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Любка Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 1, ал. 1 Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Образувано е по касационна жалба, подадена от „Грюнберг Годеч“ ЕООД, чрез адв. Хорозов, против Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-област, с което е отхвърлен искът му с правно основание чл. 1, ал. 1 Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ против Държавен фонд „Земеделие /ДФЗ/ за заплащане на сумата от 27 313,51лв., ведно със законната лихва за забава, представляващи дължимите, но непризнати без правно основание плащания за кампания 2019г. по мярка 12. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението, издадено в противоречие с материалния закон, нарушение на процесуални правила и необоснованост. Посочва, че неправилно съдът е счел, че липсват предпоставките за присъждане на обезщетение. Твърди, че са налице незаконосъобразни ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: СВЕТЛАНА БОРИСОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационните жалби на Българска народна банка, със седалище и адрес на управление в София, на пл. [адрес] и на Н. К. Г., с адрес във Варна, [жк], [адрес], против решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – София-град в неблагоприятните за всеки от касационните жалбоподатели части на решението. Подадена е и частна жалба от БНБ против определение №г., постановено по същото административно дело, с което е отхвърлено искането на частния жалбоподател за изменение на решение №г. в частта му за разноските. Касационният жалбоподател БНБ релевира оплакване за недопустимост и неправилност на първоинстанционния съдебен акт в обжалваната част поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 2 и т. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

211 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ КРАСИМИРА ИВАНОВА       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на М. Д. К. от гр. Габрово, с адрес на [улица], против решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – Велико Търново. Касационната жалбоподателка не посочва конкретни отменителни основания по чл. 209 АПК, но от изложените в касационната й жалба доводи може да се направи обоснован извод, че твърди неправилност на обжалваното решение поради допуснато от първоинстанционния съд съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска отмяната му и уважаване на исковата й претенция. Претендира разноски с писмени бележки по делото от 28.12.2023 г. Ответникът по касационната жалба – Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) със седалище и адрес на управление в София, на [улица], я оспорва, като неоснователна и недоказана, в писмен отговор, подаден в срока по чл. 213а, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

248 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на осми април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Албена Радославова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба от “Стройтранс 2011” ЕООД, гр. Варна против Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – Варна. Касационният жалбоподател твърди неправилност на решението на всички, посочени в разпоредбата на чл. 209, т. 3 АПК основания. Моли първоинстанционното решение да бъде отменено и, вместо него, ВАС да постанови друго по съществото на спора, с което да уважи изцяло предявения иск със законните последици. Редовно призован за съдебно заседание, касационният жалбоподател “Стройтранс 2011” ЕООД, гр. Варна, се представлява от адв. Желязкова, която поддържат касационната жалба, а по същество твърди неправилност на атакувания с нея съдебен акт по съображения, изложени в касационната жалба в съдебно заседание и в касационната жалба. Ответникът, Агенция “Митници”- гр. София, редовно призован, не се представлява. В писмено становище оспорва касационната жалба, а по същество твърди ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Радославова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационната жалба, подадена от „Екселор Холдинг Груп“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша, ул. „Околовръстен път“ №града „Перла парк“, чрез процесуалния представител адв. Л. Стойчев, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София-град, с което са отхвърлени исковете по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ и чл. 2в ЗОДОВ. В касационната жалба са релевирани съображения за неправилност на атакувания съдебен акт като необоснован и в противоречие с приложимия материален закон – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, по които се претендира отмяната му и постановяване на нов акт по съществото на спора за уважаване на предявената пред административния съд искова молба по отношение на основанието по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Ответникът ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

183 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ       при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Юлиян Киров   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Ц. И. Т., подадена чрез упълномощен представител адвокат Р. Иванова– САК, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ). В жалбата са изложени твърдения за неправилност на решението, поради необоснованост и нарушение на материалния закон. Счита, че са налице предпоставки за ангажиране отговорността на ответника за вреди. Моли да се отмени като незаконосъобразно обжалваното решение и да се осъди Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ да заплати обезщетение в претендирания размер, както и да бъдат присъдени разноски. Алтернативно прави искане ответникът да бъде осъден за неоснователно обогатяване. Ответникът– Столична дирекция на вътрешните работи, чрез упълномощен представител юрисконсулт Алипиева, в писмени бележки оспорва касационната жалба, като неоснователна. Моли да се потвърди обжалваното ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Албена Радославова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Агенцията по заетостта (АЗ/Агенцията), с БУЛСТАТ [номер] и седалище – гр. София, чрез юриск. И.. Иванова срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Бургас. За съвместно разглеждане в същото производство е присъединена и частна жалба Агенция по заетостта – гр. София срещу Определение №г., постановено по същото адм. д. №г. по описа на БАС. Касационният жалбоподател, той- и частен жалбоподател, Агенция по заетостта – гр. София, твърди неправилност на съдебното решение и на обжалваното определение по чл. 248 ГПК, иска отмяната им и съответно: постановяване на ново решение по съществото на спора, с което исковите претенции на „ВИН. С Индустрис“ ООД – [населено място], община Карнобат срещу АЗ бъдат отхвърлени изцяло като неоснователни и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шести декември две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Министерството на вътрешните работи е подало касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-Хасково в частта, в която е осъдено да заплати на С. А. Ч. сумата 903, 61 лева като обезщетение за имуществени вреди, представляващи пътни разходи и наем на жилище, както и сумата 1500 лева като обезщетение за неимуществени вреди, причинени от отменената като незаконосъобразна заповед №г. на министъра на вътрешните работи, ведно с законната лихва от предявяването на исковете-17.02.2023г. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отхвърлят исковете в съответната част и се присъдят разноски. Ответникът С. А. Ч. е поискал отхвърлянето на касационната жалба и присъждане на разноски. Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е правилно и следва ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

123534 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form