Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Първа колегия

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

188 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на седми март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ДИАНА ГЪРБАТОВА Членове: ИВАН РАДЕНКОВ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ЛОЗАН ПАНОВ ИВА КЕЧЕВА       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Весела Павлова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 227 АПК след отмяната на Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение, съгласно Решение №г. на Върховния административен съд, петчленен състав на първа колегия, постановено по настоящото дело. Образувано е по жалби на “Екомаркет” ЕООД, “Екорентимпекс” ООД, “Барбелику” ЕООД, „Матглас“ ЕООД, “Свещаров ЕООД, “Л. И. А. -2000” ООД, “Толидо Транс”ООД, “Радима 52” ЕООД, “Димкос 2008” ЕООД и “Интерпром” ЕООД срещу План за управление на речните басейни в Източнобеломорския район (наричан по-долу ПУРБИР) за периода 2016-2021 г. и Националната програма за изпълнението му, приети с решение №г. на Министерския съвет, в частта за предвидените мерки по отношение на водно тяло-язовир “Въча за опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, чрез: мярка “Опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (код ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Албена Радославова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Агенцията по заетостта (АЗ/Агенцията), с БУЛСТАТ [номер] и седалище – гр. София, чрез юриск. И.. Иванова срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Бургас. За съвместно разглеждане в същото производство е присъединена и частна жалба Агенция по заетостта – гр. София срещу Определение №г., постановено по същото адм. д. №г. по описа на БАС. Касационният жалбоподател, той- и частен жалбоподател, Агенция по заетостта – гр. София, твърди неправилност на съдебното решение и на обжалваното определение по чл. 248 ГПК, иска отмяната им и съответно: постановяване на ново решение по съществото на спора, с което исковите претенции на „ВИН. С Индустрис“ ООД – [населено място], община Карнобат срещу АЗ бъдат отхвърлени изцяло като неоснователни и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

211 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ КРАСИМИРА ИВАНОВА       при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на М. Д. К. от гр. Габрово, с адрес на [улица], против решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – Велико Търново. Касационната жалбоподателка не посочва конкретни отменителни основания по чл. 209 АПК, но от изложените в касационната й жалба доводи може да се направи обоснован извод, че твърди неправилност на обжалваното решение поради допуснато от първоинстанционния съд съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска отмяната му и уважаване на исковата й претенция. Претендира разноски с писмени бележки по делото от 28.12.2023 г. Ответникът по касационната жалба – Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) със седалище и адрес на управление в София, на [улица], я оспорва, като неоснователна и недоказана, в писмен отговор, подаден в срока по чл. 213а, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шести март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. П. Т. Д. е подала касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-Варна, с което е отхвърлена жалбата й срещу отказ по писмо изх. №г. на главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване в Община Аксаково за съставяне на български акт за раждане. Направени са оплакванията за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отмени отказа на длъжностното лице по регистрацията в Община Аксаково, и се присъдят направените разноски. Главният специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване в Община Аксаково е поискал отхвърлянето на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представителят на Върховната прокуратура е дал заключение, че решението е неправилно поради допуснато от съда противоречие с материалния закон, изразяващо се в неправилно тълкуване на понятията български гражданин“ и „ лице от български произход. Върховният административен съд, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

211 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТЕОДОРА НИКОЛОВА Членове: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВА КЕЧЕВА       при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Ива Кечева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на С. И. С., чрез адв. Благоев, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК (АУЗ) №г., издаден от главен експерт в дирекция „Местни данъци и такси“ при община Сливен, с който са му установени публични задължения за данък върху недвижимите имоти (ДНИ), такса битови отпадъци (ТБО) и данък върху превозните средства в общ размер на 1 155.13 лв., заедно с лихви за забава в размер на в размер на 265.80 лв., и в полза на Община Сливен са присъдени разноски в размер на 472,10 лева. С касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението поради ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Георги Христов изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Водоснабдяване и канализация „ЕАД със седалище и адрес на управление Бургас е подало касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-София град, с което е отхвърлена подадената от дружеството жалба срещу решение №г. на Комисията на енергийно и водно регулиране. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отмени решението и се присъдят разноски. Комисията за енергийно и водно регулиране е поискала отхвърлянето на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Ответникът В. Ю. В. не е взел становище. Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е правилно и следва да се остави в сила. Върховният административен съд, като провери служебно допустимостта на решението и неговата правилност с оглед направеното касационно оплакване, прие следното: Административният съд е установил, че ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

214 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: СТЕФКА КЕМАЛОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от председателя Таня Радкова   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и слeдващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на адвокат К. Г. Т. – [заличен текст], ЛНА: [номер], против решение №г., постановено по административно дело №г. по описа на Административен съд – Габрово, с което е отхвърлено оспорването му против мълчалив отказ на Съдията по вписванията при Районен съд Елена по заявление №г. по описа на СВ при РС Елена. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на оспореното решение като незаконосъобразно постановено, при неправилно тълкуване на разпоредбата на чл. 31, ал. 1 Закона за адвокатурата (ЗА). Също така се излагат доводи за недопустимост на решението поради провеждане на съдебното производство и постановяване на съдебното решение без участието на надлежна страна по спора. Иска се обезсилване на решението и връщане на делото на същия съд за ново разглеждане от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стефка Кемалова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шести декември две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Министерството на вътрешните работи е подало касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-Хасково в частта, в която е осъдено да заплати на С. А. Ч. сумата 903, 61 лева като обезщетение за имуществени вреди, представляващи пътни разходи и наем на жилище, както и сумата 1500 лева като обезщетение за неимуществени вреди, причинени от отменената като незаконосъобразна заповед №г. на министъра на вътрешните работи, ведно с законната лихва от предявяването на исковете-17.02.2023г. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отхвърлят исковете в съответната част и се присъдят разноски. Ответникът С. А. Ч. е поискал отхвърлянето на касационната жалба и присъждане на разноски. Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е правилно и следва ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

215 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТЕОДОРА НИКОЛОВА Членове: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВА КЕЧЕВА при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Ива Кечева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) – София при ЦУ на НАП, чрез юрк. Йорданов, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд София-град, с което по жалба на „ЮНИКОНФ” АД е отменен Ревизионен акт /РА/ №г., поправен с РА за поправка на ревизионен акт /РАПРА/ №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София и НАП е осъдена да заплати на дружеството сума в размер на 56 662.22 лева, представляваща разноски по делото. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното съдебно решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на седми февруари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Комисията за енергийно и водно регулиране е подала касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-София град, с което по жалба на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД със седалище и адрес на управление София е отменено решение №г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и преписката е изпратена на административния орган за ново разглеждане. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отхвърли жалбата и се присъдят разноски „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД със седалище и адрес на управление София е поискало отхвърлянето на жалбата. „Електроразпределение Север“ АД със седалище и адрес на управление Варна е изразило становище, че жалбата е основателна и е поискало да бъде уважена, като му се присъдят направените разноски. Представителят на Върховната административна ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form