Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Данъци

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи данъчното материално право.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са условията за погасяване на задълженията по реда на възникването им съгласно чл. 169, ал. 3а ДОПК?
Какви са задълженията на органа по приходите при установяване размера на дължимия данък или осигурителна вноска въз основа на подадена декларация съгласно чл. 107, ал. 1 ДОПК?
При какви условия може да бъде издаден акт служебно съгласно чл. 107, ал. 3 ДОПК, и как това се отразява на дължимостта и принудителното събиране на задължението?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са условията за възникване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 2 ЗДДС?
Как се преценява дали доставката на стоки е действително осъществена при липса на конкретни нормативни изисквания за документи?
Как влияе липсата на обезпеченост на доставчика върху правото на данъчен кредит на получателя съгласно съдебната практика на СЕС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

200 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на шести юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ИВАН РАДЕНКОВ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ЛОЗАН ПАНОВ       при секретар Светла Панева и с участието на прокурора   изслуша докладваното от съдията Весела Павлова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по молба с вх. №г. по описа на АССГ, вх. №г. по описа на Върховния административен съд, подадена от „Стожер-М“ ЕООД, за отмяна на решение №г. по адм. д. №г. по описа на Върховен административен съд (ВАС), осмо отделение, на основание чл. 239, т. 1 АПК. С посоченото решение е оставено в сила решение №487/28.01.2022 г., постановено по адм. д. №9543/2021 г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Ревизионен акт (РА) №Р-22221720000883-091-001/18.05.2021 г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) – София, в потвърдената част с Решение №1202/09.08.2021 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) – София при ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Гърбатова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА       при секретар Маруся Николова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 225, във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Л. П. Д. – И., с [ЕГН], действаща като едноличен търговец (ЕТ) „Л. Д. – Комерсант“, с ЕИК 831014027, чрез упълномощен процесуален представител адв. П. Койкова, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №град (АССГ) за 2022 г. в частта, с която е отхвърлена предявената от настоящия касационен жалбоподател жалба срещу Ревизионен акт (РА) №г., издаден от Е. С., на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Х. А., на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – София, в частта, в която е изменен с Решение №г., издадено от директора ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

228 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Мирослав Мирчев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, приподписана от юрк. Янев, срещу Решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – Пазарджик, с което е отменен Ревизионен акт (РА) №г. на ТД на НАП, потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който за периода 2014 – 2018 г. са установени допълнително задължения по чл. 17 ЗДДФЛ в размер 26 603,14 лв. главница и 11 385,86 лв. лихви и данъчната администрация е била осъдена за разноски. Касаторът твърди, че съдебното решение е неправилно по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага съображения, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослав Мирчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

277 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на девети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА МАДЛЕН ПЕТРОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Мадлен Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика, град София, чрез юрк. Р. Кръстева против решение №г. на Административен съд – София град, постановено по адм. дело №г., с което е отменен ревизионен акт №г. на органи по приходите при ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“. В касационната жалба се твърди, че са налице касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът счита, че съдът е изложил подробно и вярно фактическата обстановка, но е направил погрешни правни изводи. Твърди, че спорът се свежда до това дали правото на ревизираното дружество да разпространява и продава софтуерни копия следва да се разглежда като форма на търговско ползване и попадат ли плащанията, които е направило към Microsoft Ireland Operation Ltd в дефиницията на пар. 1, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлен Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Допуска ли директивата за ДДС национална правна уредба, която предвижда възникване на данъчно задължение в случай на нарушение на задължението за подаване в срок на заявление за регистрация по ДДС?
Има ли разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС санкционен характер, и ако да, съответства ли тя на принципа на ефективност в борбата с нарушенията на хармонизираните правила в областта на ДДС?
Съответства ли приложението на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 ЗДДС на принципа на пропорционалност, особено когато начисленият косвен данък се кумулира с наложена санкция по реда на чл. 180, ал. 2 във вр. с чл. 180, ал. 1 ЗДДС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Стоянова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

207 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Росица Драганова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) Варна при Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), чрез юрк. Петракиева, срещу Решение №г., постановено по адм. дело 2669/2022 г. по описа на Административен съд – Варна. С него по жалба на „Агро Империал 2000“ ЕООД, ЕИК 200952549, е отменен Ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция (ТД) на НАП Варна, потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Варна при ЦУ на НАП, в частта на установените задължения за корпоративен данък за 2018 г. за разликата над 7 164,97 лв. до 14 596,47 лв. и лихви в размера над 1 136,53 лв. до 2 445,10 лв. и корпоративен данък ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Драганова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

211 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТЕОДОРА НИКОЛОВА Членове: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВА КЕЧЕВА       при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Ива Кечева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, чрез юрк. Егов, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Бургас, с което по жалба на „ФАЙН ДАЙНИНГ ГРУП“ ЕООД е отменена Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗПАМ) №г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното решение поради противоречието му с материалния закон – касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи се, че в конкретния случай е установено по безспорен начин извършеното нарушение на разпоредбата на чл. 118, ал. 1 ЗДДС. Твърди се, че преценката на административния орган относно срока, за който е наложена ПАМ, е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

231 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Александър Митрев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Общински съвет- Свиленград, чрез процесуалния си представител адв. Кеседжи, против Решение №г., постановено по дело №г. на Административен съд-Хасково, с което е отменен оспореният текст на т. 12.3 „за линейни обекти – ново строителство на инженерната инфраструктура, преминаващи върху общинска собственост на м’ от Приложение №ги“ (По чл. 6, ал. 1, б.„Е“ по ЗМДТ); „Административно-технически услуги „Устройство на територията; №глеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (Закон за устройство на територията – чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. З) към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – Свиленград, приета с Решение №1040/14.12.2018г. на Общински съвет- Свиленград. Касаторът релевира доводи за неправилност на първоинстанционното решение поради нарушение ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Александър Митрев

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form