Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Местни данъци и такси

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи местните данъци и такси.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

237 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ Членове: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЛОЗАН ПАНОВ при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Лозан Панов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, вр. чл. 4, ал. 1 Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С Решение №г. по адм. дело №г. (допълнено с Решение №г. по същото дело) Административен съд – Перник по жалба на „СПЕКТРОН“ ЕООД, ЕИК 113013568, със седалище и адрес на управление гр. Перник, [улица], представлявано от управителя В. Ц., е изменил Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) по чл. 107, ал. 3 ДОПК с рег. №г. на главен експерт в Дирекция „Местни данъци и такси“ при община Перник, потвърден с Решение №22-ММО-4047-1/09.08.2022 г., издадено от директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при община Перник. Със същия съдебен акт е отхвърлена жалбата на „СПЕКТРОН“ ЕООД срещу АУЗД по чл. 107, ал. 3 ДОПК с рег. №22-1567-1-1/17.06.2022 г., потвърден с Решение №22-ММО-4047-1/09.08.2022 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Лозан Панов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

237 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ Членове: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЛОЗАН ПАНОВ при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Лозан Панов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, вр. чл. 4, ал. 1 Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С Решение №г. по адм. дело №г. Административен съд – Варна е отхвърлил жалбата на Я. М. Я. от гр. Варна, срещу издадения на основание чл. 107, ал. 3 ДОПК Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) №г. от инспектор в Дирекция „Местни данъци“ при община Варна, потвърден от директора на Дирекция „Местни данъци“ при община Варна с писмо рег №г. Срещу съдебния акт е подадена касационна жалба от Я. М. Я., чрез адв. П. Арнаудова от БАК, в която се релевират доводи за неправилност на решението, като постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се отмяна на решението ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Лозан Панов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА       при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Мадлен Петрова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на „Ви – Веста Холдинг ЕАД, гр. София, чрез адвокат Т. Тодоров против решение №г. на Административен съд, София град, постановено по адм. дело №г. в частта, в която е отхвърлена жалбата на дружеството за задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, както и в частта, в която за задължения за такса битови отпадъци е изменен ревизионен акт №г. издаден от Е. К. К. – началник отдел „Ревизии и събиране на вземания“ и В. М. П. – главен инспектор, ръководител на ревизията, потвърден с решение №г. на кмета на Столична община. Посочените пороци на съдебния акт в обжалваната част, съставляват касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК – нарушение на материалния закон, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Ивайло Медаров изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Директорът на Регионалната библиотека “Петко Рачов Славейков- град Велико Търново е подал касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-Велико Търново, с което по протест на прокурор от Окръжната прокуратура-Велико Търново е обявена за нищожна издадената от него заповед №г. в частта, в която е определена цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта, валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година, за ученици до IV клас /2 лева/, за ученици от V до XII клас /4 лева/; за пенсионери и хора в неравностойно положение /4 лева/, за всички останали читатели /6 лева/ и цена на месечна читателска карта /2 лева/; в частта, в която е определена цена за издаване на дубликат на загубена читателска карта /1 лев/; в частта, в която е предвидено заплащане на 50 % от редовната цена на годишната лична читателска карта при регистриране ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

217 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ ХРИСТО КОЙЧЕВ       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Христо Койчев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 9б и чл. 4, ал. 1 Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Образувано е по касационната жалба на директора на Дирекция “Местни данъци” при Община Варна, чрез процесуален представител, против Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд – Варна, с което по жалба на К. Н. е отменен Акт за установяване на задължения /АУЗД/ №г. издаден от инспектор „КРД“ в Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, потвърден с Решение №г. на директора на дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, с който за периода 2017г. – 2021г. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци в размер главница от 2 060.70лв. и лихви ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христо Койчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

210 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА Членове: БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА ПОЛИНА ЯКИМОВА       при секретар Маруся Николова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Полина Якимова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК) вр. чл. 160, ал. 7 във вр. с чл. 144, ал. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във вр. с чл. 9б във вр. с чл. 4, ал. 1 Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Образувано е по касационната жалба на директора на дирекция „Общински приходи“ при Столична община, приподписана от юрк. Веселинска срещу Решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд София-град (АССГ), с което е обявена нищожността на Акт за установяване на задължения (АУЗ) по чл. 107, ал. 3 ДОПК №г., издаден от старши инспектор в отдел „Общински приходи – Студентска при Столична община в частта, потвърдена с Решение №г. на касатора. Наведено е касационното основание по чл. 209, т. 3, предложение 2 АПК, аргументирано с довод, че първостепенния съд е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Златкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

207 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА       при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от съдията Таня Комсалова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Кмета на Кметство Звездица, [населено място], общ. Варна, обл. Варна, приподписана от адв. Пеев, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Варна, с което по жалба на Б. С. Х., гр. Варна, е отменен изричен отказ, обективиран в писмо изх. №г. на Кмета на Кметство Звездица, по заявление рег. №г. от Б. С. Х. за служебна заверка на декларация по чл. 14 ЗМДТ във връзка с обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 30497.10.30, местност [местност] в землището на [населено място], обл. Варна, върната е преписката на административния орган със задължение за издаване на удостоверение чрез заверка на молба-декларация, даден е 7-дневен срок за извършване на услугата, считано от датата на получаване на съобщението, както ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Драганова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

242 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от председателя Свилена Проданова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на „Престиж 96“ АД, ЕИК 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, [улица], чрез адв. А. Рангелов, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Велико Търново, в частта, потвърждаваща ревизионен акт (РА) №г., издаден от експерти при дирекция „Местни данъци и такси“ (МДТ) в Община Велико Търново, потвърден с решение №г. на кмета на Община Велико Търново, по отношение на определените допълнителни задължения на дружеството за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и за такса за битови отпадъци (ТБО) за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. В останалата си част съдебният акт е влязъл в сила и не е предмет на касационно оспорване. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Свилена Проданова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

265 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА при секретар Маруся Николова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от председателя Бисер Цветков по административно дело №г. Производството е по гл. ХІІ на АПК. Образувано е по касационна жалба на „Луксинвест“ ЕООД срещу решение №г. на Административен съд София-град /АССГ/ по административно дело №г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт /РА/ рег. №г., издаден от длъжностни лица с функциите на орган по приходите от отдел „Ревизии и събиране на вземания“ в Дирекция „Общински приходи“, относно установените задължения за такса за битови отпадъци за услугата по поддържане на чистота на териториите за обществено ползване за всички ревизирани периоди. Доводите на касатора са за неправилност на решението заради противоречие с материалния закон и необоснованост. Според него размерът на таксата за конкретната услуга я определя като явно несъразмерна. С позоваване на практиката на СЕС обосновава дължимостта на обосновано на обективни критерии фискално разграничение при изчисляването на таксата за обезвреждане на отпадъци между различните категории ползватели на услугата по събиране и обезвреждане ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бисер Цветков

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ Членове: ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА МАРИЯ ТОДОРОВА       при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Мария Тодорова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по две касационни жалби. Първата касационна жалба е подадена Директора на Дирекция „Общински приходи“ към управление „Финанси и здравеопазване при Столична община, подадена чрез юрк. Савов против Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд София – град, в частта, с която по жалба на З. Р. Б. е отменен Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ по чл. 107, ал. 3 ДОПК №г., издаден от Р. Ф. Р., на длъжност старши инспектор в Столична община, дирекция “Общински приходи”, отдел “ОП – Витоша и Овча купел”, потвърден с Решение №г., издадено от директора на дирекция “Общински приходи” към направление “Финанси и здравеопазване при Столична община, в частта, с която на З. Р. Б. са установени задължения за такса за битови отпадъци за ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Тодорова

123206 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form