Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Първо отделение

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЕМИЛИЯ МИТКОВА Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА       при секретар Лиляна Железарова и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (Д „ОДОП“) – София при Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), чрез главен юрисконсулт В. Зарева и допълнение към нея, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №гоевград (АС – Благоевград) за 2022 г. С обжалваното съдебно решение е отменен Ревизионен акт (РА) №г., издаден съвместно от екип ревизори при Териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) – София: В. И. И. – началник на сектор и Т. А. Т. – главен инспектор по приходите, поправен с РА №г., потвърден с Решение №1281 от 15.08.2022 г., издадено от директора на Д «ОДОП» – София при ЦУ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по две касационни жалби, подадени от директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (Д “ОДОП”) – София при Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), чрез упълномощения главен юрисконсулт М. Михайлова и от “Грейн Адвертайзинг ЕООД, с ЕИК 121084020, срещу неблагоприятните за всеки от касационните жалбоподатели части от Решение №г., постановено по адм. д. №град (АССГ) за 2021 г. С обжалваното съдебно решение е отменен Ревизионен акт №г. (РА), издаден от органи по приходите при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – София, потвърден с Решение №г., издадено от директора на Д «ОДОП» – София при ЦУ на НАП, в частта, с която са направени корекции на декларираните резултати по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА       при секретар Маруся Николова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 225, във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Л. П. Д. – И., с [ЕГН], действаща като едноличен търговец (ЕТ) „Л. Д. – Комерсант“, с ЕИК 831014027, чрез упълномощен процесуален представител адв. П. Койкова, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №град (АССГ) за 2022 г. в частта, с която е отхвърлена предявената от настоящия касационен жалбоподател жалба срещу Ревизионен акт (РА) №г., издаден от Е. С., на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Х. А., на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – София, в частта, в която е изменен с Решение №г., издадено от директора ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

277 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на девети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА МАДЛЕН ПЕТРОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Мадлен Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика, град София, чрез юрк. Р. Кръстева против решение №г. на Административен съд – София град, постановено по адм. дело №г., с което е отменен ревизионен акт №г. на органи по приходите при ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“. В касационната жалба се твърди, че са налице касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът счита, че съдът е изложил подробно и вярно фактическата обстановка, но е направил погрешни правни изводи. Твърди, че спорът се свежда до това дали правото на ревизираното дружество да разпространява и продава софтуерни копия следва да се разглежда като форма на търговско ползване и попадат ли плащанията, които е направило към Microsoft Ireland Operation Ltd в дефиницията на пар. 1, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлен Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Весела Павлова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба на „Електроразпределение Юг ЕАД, чрез адв. Д. Стоянова, срещу чл. 1, т. 2 и чл. 2 Глава Първа „Изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство“, чл. 4, 5, 6 и 7 Глава Втора „Изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за доставка, сключени от възложители, извършващи една или няколко секторни дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия и/или електроенергия“ от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет №г., обн., ДВ, бр.78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. и доп. бр. 19/28.02.2023 г., в сила от 28.02.2023 г. /наричана „Методиката/. С жалбата се иска отмяна на чл. 1, т. 2, чл. 2, 4, 5, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЕМИЛИЯ МИТКОВА Членове: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПОЛИНА ЯКИМОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Весела Павлова по административно дело №г. Производството е във фазата на втора касация. Образувано е по касационна жалба на „Фешън Рентал“ ЕООД, чрез процесуалния му представител адв. В. Терзиева срещу Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град, с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, изменен и частично потвърден с решение №г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр. София при ЦУ на НАП, както и в полза на Националната агенция по приходите са присъдени разноски в общ размер на 28 509 лева за съответните съдебни инстанции. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. На първо място, касаторът заявява искане за обявяване на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

224 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на девети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ РУМЯНА ЛИЛОВА АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора   изслуша докладваното от съдията Кремена Хараланова   по административно дело №г.   Производството по делото е образувано по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, по искането, подадено от “Бул Строй Груп ИГ” ЕООД, със седалище гр. Благоевград, чрез процесуалния му представител адвокат С. Жеков, за отмяна на влязло в сила решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение, с което е отменено решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд-Благоевград, и е отхвърлена жалбата на търговското дружество срещу ревизионен акт №Р-22000121002275-091-001/10.12.2021 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-София, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика /ОДОП/-София при Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП/, за установени задължения за довнасяне на ДДС в общ размер на 12 139 001.84лв за данъчни периоди м. септември и м. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

270 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Светлозара Анчева по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на „Димбо“ ЕООД – гр. София срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София – град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – София, поправен с РА за поправка РА №г., частично потвърден с решение №1724/28.10.2022 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика – София при ЦУ на НАП в частта, в която са установени задължения за ДДС за данъчен период на месец май 2016 г., както и за установени лихви за същия данък за месеците юни 2015 г., март 2018 г. и юни 2019 г., както и за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г., 2018 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

263 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Светлозара Анчева по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, приподписана от юриск. М. Христова срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град в частта, в която по жалба на „Напоителни системи“ ЕАД – гр. София е отменен АУПДВ №г., издаден от директора на посочената дирекция за установените задължения за такса водовземане от повърхностни води за период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл. 194, ал. 1, т. 1, б. а Закона за водите (ЗВ) за разликата над 166 571,64 лв. до пълния размер от 309 347,34 лв. и за лихви за забава за разликата над 20 942,41 лв. до пълния размер от 38 894,43 лв. Релевира се оплакване че решението в обжалваната част е неправилно като постановено в нарушение ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Христова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

270 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от председателя Светлозара Анчева по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на Общински съвет Стара Загора чрез юриск. С. Николова срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора, с което по жалба на П. Т. З. от гр. Димитровград е отменена разпоредбата на чл. 23, т. 1 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с решение №г. на Общински съвет – Стара Загора (Наредбата), изменена с решение №г. Обжалва се решението и в частта за разноските. В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, но не са посочени конкретни отменителни основания съгласно чл. 209, т. 3АПК. От изложението в касационната жалба може да се направи извод, че обжалваното решение е неправилно поради допуснати ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form