Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Предстои добавяне

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

181 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: АНЕЛИЯ АНАНИЕВА МАРТИН АВРАМОВ при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Мартин Аврамов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208-228 АПК. А. Ж. А. обжалва Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Бургас, с което е отхвърлена жалбата й срещу Заповед №г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), с която на основание чл. 111 вр. чл. 110, ал. 1, т. 9 ЗДАНС и чл. 136, ал. 2 Правилника за прилагане на ЗДАНС (ППЗДАНС) и предложение №г. на директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” (ТДНС) – Бургас е прекратено служебното й правоотношение в периода на срока за изпитване – по преценка на органа по назначаване след оценка на изпълнението на длъжността. Ответникът – председателят на ДАНС, представляван от Ж. Вучкова – служител с юридическо образование, е на становище за неоснователност на жалбата. Прокурорът от Върховната прокуратура дава заключение за правилност на оспореното решение. Касационната жалба е допустима, но неоснователна. До издаването на Заповед №RB202001-001-03/ЧР-2-з-451/31.08.2022 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мартин Аврамов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕФАН СТАНЧЕВ при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Хайгухи Бодикян по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 405 Кодекса на труда. Образувано е по касационна жалба на Дирекция “Инспекция по труда, гр. Монтана, чрез пълномощник юрисконсулт Кръстева, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Монтана, с което по жалба на Общинско предприятие „Чистота гр. Монтана представлявано Директора К. Михайлов, е отменено Решение изх. №г., изготвено от главен инспектор, издадено на основание чл. 62, ал. 1 АПК за отстраняване допусната непълнота в Протокол от извършена проверка от гл. инспектор и инспектор в Дирекция „Инспекция по труда гр. Монтана с №г. във връзка с извършена проверка по спазване на трудовото законодателство в Общинско предприятие „Чистота гр. Монтана, за допълване на нарушение под №7 – в частта, че при проверката е констатирано следното нарушение – по време на проверката се констатира, че лицето ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: СИБИЛА СИМЕОНОВА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ       при секретар Светла Панева и с участието на прокурора   изслуша докладваното от съдията Георги Георгиев   по административно дело №г.   Производство по реда на глава четиринадесета Административнопроцесуалния кодекс/АПК/. Образувано е по искане от адвокат М. Христов САК в качеството му на пълномощник на М. П. Г. с постоянен адрес в гр. Златарица, [адрес], с адрес за призоваване и връчване на призовки в гр. София, п. к. [номер], [адрес], чрез адвокат М. Христов, за отмяна на основание чл. 239, т. 1 АПК на влязло в сила Решение №г. на Върховен административен съд, тричленен състав, по адм. дело №г. Поддържа в искането, че с решението, чиято отмяна се иска, е оставено в сила решение, с което е установен конфликт на интереси за това, че Г. в качеството на кмет на Община Златарица е сключил допълнително споразумение №г. в частен интерес на свързано с него лице по смисъла на пар. 1, т. 15, б. а ДР ЗПКОНПИ-В. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

203 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА       при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Министъра на земеделието и храните чрез процесуален представител, срещу решение №г., постановено по административно дело №г. от Административен съд Сливен в частта му, с която е отменена негова заповед №г. в частта, в която извън одобрените окончателни специализирани слоеве “Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане за кампания 2022 г. са останали площ от 2,26 ха от парцел с идентификатор 32915-324-1-1 и от 0,59 ха от парцел с идентификатор 32915-325-1-1 и преписката му е върната за ново произнасяне. По наведени доводи за неправилност на решението на всички основания по чл. 209, т. 3 АПК се иска отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което жалбата против заповедта бъде отхвърлена, както и присъждане на деловодни разноски. Ответникът по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

214 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: СТЕФКА КЕМАЛОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от председателя Таня Радкова   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и слeдващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на адвокат К. Г. Т. – [заличен текст], ЛНА: [номер], против решение №г., постановено по административно дело №г. по описа на Административен съд – Габрово, с което е отхвърлено оспорването му против мълчалив отказ на Съдията по вписванията при Районен съд Елена по заявление №г. по описа на СВ при РС Елена. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на оспореното решение като незаконосъобразно постановено, при неправилно тълкуване на разпоредбата на чл. 31, ал. 1 Закона за адвокатурата (ЗА). Също така се излагат доводи за недопустимост на решението поради провеждане на съдебното производство и постановяване на съдебното решение без участието на надлежна страна по спора. Иска се обезсилване на решението и връщане на делото на същия съд за ново разглеждане от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стефка Кемалова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

218 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ГЕОРГИ КОЛЕВ Членове: СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА СТЕФКА КЕМАЛОВА при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от председателя Георги Колев по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на М. А. А. чрез адвокат Стойчев против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд Пловдив. Касаторът навежда доводи за неправилност на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Моли за отмяната му и претендира присъждане на направените по делото разноски. Ответникът – министърът на вътрешните работи, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила. Прокурорът от Върховната прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, като съображенията за това ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Колев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

247 Върховният административен съд на Република България – Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ РАДКОВА Членове: СТЕФКА КЕМАЛОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Михаела Тунова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от председателя Таня Радкова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите АПК. Образувано е по касационна жалба на К. К. А., чрез неговия пълномощник срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – Сливен. Счита обжалваното решение за неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Претендира от съда отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което да се отмени издадената от ответника заповед и да се присъдят в негова полза разноски за двете инстанции. Ответникът – министърът на вътрешните работи не изразява становище по касационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за правилност на съдебното решение. Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. За да се произнесе по съществото на касационната жалба, разгледана съгласно чл. 218, ал. 1 АПК с оглед наведените основания за отмяна, настоящата инстанция взе предвид: Първоинстанционният съд е бил сезиран ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Радкова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

254 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Илиана Славовска по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) чрез процесуален представител срещу решение №г., постановено по административно дело №г. от Административен съд Хасково, с което е отменено негово уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2021 г. с изх. №г. (УП) в частта му, в която е прихваната сума в размер на 6073,78 лв. от оторизираната сума по схема СЕПП; подмярка 13.1/НР1; подмярка 13.2/НР2 и СЗ – КЛЧ за погасяване на санкции, подлежащи на прихващане от бъдещи плащания за кампания 2020 по СЗ – КЛЧ, наложени на основание чл. 19 Делегиран регламент 640/2020 г. и преписката е върната за ново произнасяне. По наведени доводи за неправилност на решението се иска отмяната му и присъждане на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Илиана Славовска

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

273 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Явор Колев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на Директор на РИОСВ – Пловдив, чрез юриск. Хаджиева, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Пловдив. Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон, нарушения на съществени процесуални правила и необоснованост. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на „Нодос ФармаЕООД с адрес на управление в гр. Съединение срещу Решение №г. на Директор на РИОСВ – Пловдив, с което е преценено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Явор Колев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

273 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното от съдията Явор Колев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на В. А. М. като ЕТ „Макриция – В. М.“ със седалище в гр. София, чрез адв. Тинчев, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град(АССГ). Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отмени Заповед №г. на Изпълнителния Директор на Агенция за качеството на социалните услуги. Претендира разноски. Ответникът – Изпълнителният Директор на Агенция за качеството на социалните услуги(АКСУ) – София, чрез гл. юрисконсулт Делииванова, намира така подадената касационна жалба за неоснователна и настоява за отхвърлянето и. Претендира разноски. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за правилност на обжалваното решение. Върховният административен съд, Шесто ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Явор Колев

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form