Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Данъчен процес

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи данъчния процес.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са условията за възникване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 2 ЗДДС?
Как се преценява дали доставката на стоки е действително осъществена при липса на конкретни нормативни изисквания за документи?
Как влияе липсата на обезпеченост на доставчика върху правото на данъчен кредит на получателя съгласно съдебната практика на СЕС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЕМИЛИЯ МИТКОВА Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА       при секретар Лиляна Железарова и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (Д „ОДОП“) – София при Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), чрез главен юрисконсулт В. Зарева и допълнение към нея, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №гоевград (АС – Благоевград) за 2022 г. С обжалваното съдебно решение е отменен Ревизионен акт (РА) №г., издаден съвместно от екип ревизори при Териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) – София: В. И. И. – началник на сектор и Т. А. Т. – главен инспектор по приходите, поправен с РА №г., потвърден с Решение №1281 от 15.08.2022 г., издадено от директора на Д «ОДОП» – София при ЦУ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по две касационни жалби, подадени от директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (Д “ОДОП”) – София при Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), чрез упълномощения главен юрисконсулт М. Михайлова и от “Грейн Адвертайзинг ЕООД, с ЕИК 121084020, срещу неблагоприятните за всеки от касационните жалбоподатели части от Решение №г., постановено по адм. д. №град (АССГ) за 2021 г. С обжалваното съдебно решение е отменен Ревизионен акт №г. (РА), издаден от органи по приходите при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – София, потвърден с Решение №г., издадено от директора на Д «ОДОП» – София при ЦУ на НАП, в частта, с която са направени корекции на декларираните резултати по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

217 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Христо Койчев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Образувано е по касационната жалба на П. М. Ц., чрез процесуален представител против решение №г., постановено по адм. дело №г., на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата му против ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция /ТД/ на НАП – София, в частта изменена и потвърдена с решение №г., на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика /”ОДОП”/ – София при ЦУ на НАП, по отношение установените следни данъчни задължения на касатора: данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2013г. – главница в размер на 378лв. и лихви от 271.48лв.; за 2014г. – главница в размер на 810лв. и лихви за забава в размер на 499.45лв.; за 2015г. – главница от 990лв. и лихви за забава в ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христо Койчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

217 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ       при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Христо Койчев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК) вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационната жалба на Х. П. П., чрез процесуален представител срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София – град, с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, в частта изменен с Решение №г. на директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) София, поправено с Решение за поправка на очевидна фактическа грешка №945/22.06.2021г., с който в тежест на касатора са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ за 2015г. и 2017г. в общ размер на 5 270лв. и лихви за забава в общ размер на 1 381.31лв. Счита се, че решението на съда ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христо Койчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Изисква ли се от решаващият съд да прецени процесуалния ред за разглеждане на претенцията за защита и претендиране на обезщетение - по чл. 1 ЗОДОВ или по чл. 299 АПК за незаконно принудително изпълнение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлиян Киров

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

183 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Искра Александрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 209 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Б. П. А. против Решение №г., постановено Административния съд София-град /АССГ/ по адм. д.№година. С обжалваното решение са отхвърлени обективно съединените искове, предявени от Б. А. срещу Столична община, както следва – за заплащане на обезщетения за нанесена имуществена вреда, за претърпяна имуществена загуба и за нанесена неимуществена вреда, всичките за периода от 03.04.2008г. до 11.07.2019г. В касационната жалба се твърди неправилност на решението. Наведените касационни основания са всичките по чл. 209, т. 3 АПК- неправилно приложение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на решението. Касаторът се явява в съдебното заседание пред касационната инстанция и заявява, че иска отмяна на решението, уважаване на исковете и присъждане на сторените по делото разноски. Ответникът – Столична община чрез своя процесуален представител – старши юрисконсулт Сотирова ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

183 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Искра Александрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Благоевград (ОД на МВР – Благоевград) със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ №г., постановено по адм. дело №гоевград за 2023 г. С обжалваното решение ОД на МВР – Благоевград е осъдена да заплати на И. К. Д. сумата от 560, 00 лв., представляваща обезщетение за причинени й имуществени вреди от доброволно заплатена глоба, наложена с Електронен фиш (ЕФ) за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, серия К №гоевград, отменен с влязло в сила Решение №г. по НАХД №354/2022 г. по описа на Районен съд – Гоце Делчев, ведно със законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от датата на влизане в сила на отменителното решение на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Относима ли е пряка причинна връзка между поведението на управителя и невъзможността за събиране на задълженията по чл. 19, ал. 1 ДОПК, ако е умишлено укритие на факти и обстоятелства?
Необходимо ли е доказване на причинно-следствена връзка между поведението на управителя и несъбирането на данъчни задължения и/или задължителни осигурителни вноски за да се приеме отговорност по чл. 19, ал. 1 ДОПК?
Следва ли да бъде безспорно установено, че управителят е извършил недобросъвестни плащания или отчуждаване на имущество, намаляващи имуществото на задълженото лице, за да се приложи отговорността по чл. 19, ал. 2 ДОПК?
Позволено ли е адвокатско дружество да осъществява безплатна защита?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

259 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ Членове: ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА МАРИЯ ТОДОРОВА при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от съдията Мария Тодорова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Образувано е по касационна жалба на „ЕВРОБЕТ“ ЕООД, в несъстоятелност, подадена чрез адв. Бойков срещу Решение №г. постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град, с което e отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – София, мълчаливо потвърден от директора на дирекция „ОДОП“ – София при ЦУ на НАП, в частта с която в следствие на увеличение на счетоводния финансов резултат за 2014г.-2018г. по отношение на дружеството са установени допълнителни задължения за корпоративен данък общо в размер на 118 502.22 лв., ведно със съответните лихви. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение на основанията по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът оспорва изводите на първоинстанционния ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Тодорова

123730 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form