Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Административен процес

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи административния процес.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са изискванията за нови писмени доказателства или нови обстоятелства, които не са били известни на страната по време на решаването на делото, за да се приложи чл. 239, т. 1 АПК?
Как се преценява липсата на небрежност или процесуално бездействие от страната в контекста на чл. 239, т. 1 АПК?
Какви са условията и процедурата за предотвратяване на съществуване на две противоречиви влезли в сила съдебни решения според чл. 239, т. 4 АПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мира Райчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Нарушено ли е правото на защита на заявителя поради липсата на конкретни фактически и правни основания в уведомителното писмо?
Допустимо ли е да се изяснява волята на административния орган едва в хода на съдебното производство?
Изисква ли се от Наредба №8/20.06.2023г. и Законът за подпомагане на земеделските производители мотивиране на отказа за подпомагане и съответно посочване на правните и фактическите основания в уведомителното писмо?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В какво се състои липсата на надлежни мотиви в административния акт и какъв е ефектът от несъответствието между фактическите и правните основания, посочени в административния акт?
Какви са задълженията на административния орган по отношение на събиране на доказателства и изследване на обстоятелствата преди издаването на индивидуален административен акт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Представлява ли оспорваното писмо административен акт, въпреки че не е наименуван „Заповед“?
Необходимо ли е към заявлението за издаване на удостоверение по чл. 58, ал. 3, т. 1 от Наредба №1/30.01.2012 г. да се приложи документ, който доказва обозначаване на границите на терена на всеки отделен обект с трайни знаци?
Следва ли облигационните отношения между наемателите и собственика на имота да бъдат уредени преди подаване на заявление за издаване на удостоверение по чл. 58, ал. 3, т. 1 от Наредба №1/30.01.2012 г.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подадено ли е заявлението в съответствие с изискванията на чл. 56а, ал. 2 ППЗСПЗЗ, удостоверяващи правото на собственост върху сградите и съоръженията?
Спазени ли са сроковете за произнасяне по заявлението, предвидени в чл. 57, ал. 1 АПК и чл. 56а, ал. 5 ППЗСПЗЗ?
Компетентен ли е органът да се произнесе с нарочен акт в съответствие с чл. 59, ал. 2 АПК при наличие на обстоятелства, забавящи издаването на акта, и следва ли мълчаливият отказ да се приеме за незаконосъобразен?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски плажове индивидуален административен акт ли е и подлежи ли на предварително изпълнение?
Условията за провеждане на търга в заповедта на министъра на туризма следва ли да се разглеждат заедно с утвърдената тръжна документация?
Преклудирани ли са възраженията, касаещи откриването на тръжната процедура и утвърдената тръжна документация, ако не са били поставени при оспорване на откриващия процедурата акт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Цветанка Паунова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Допустимо ли е използването на земеделска земя за разполагане на преместваеми обекти съгласно чл. 59б, ал. 2 ППЗОЗЗ?
Отговарят ли решението и мотивите на административния орган на изискванията за законосъобразност съгласно чл. 59 АПК и прилагането на бланкетни правни норми?
Може ли да се прави преценка на законосъобразността на административния акт въз основа на фактически и правни основания, различни от тези, посочени в акта при неговото издаване?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тодор Петков

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Дължи ли Патентно ведомство мотиви защо не/съобразява решението си с тълкуване, дадено от СЕС след регистрацията на марката?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Компетентен ли е директорът на АМ да спре изпълнението на решение по чл. 19б ЗМ при наличие на съдебно оспорване?
Кога и при какви условия съдът може да спре предварителното изпълнение на митническо решение?
Какви обезпечения могат да бъдат предоставени за спиране на изпълнението на решение по чл. 19б ЗМ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Основание ли е за отмяна на акт по чл. 239, т. 5 АПК липсата на възможност за страна да участва в делото или да бъде надлежно представлявана поради препятствие, което не може да отстрани?
Прилага ли се правото на клиента да оттегли пълномощията от адвоката по чл. 26, ал. 1 ЗА в производството по административни дела и как се съобщава валидно на съда?
Налага ли се да бъде изрично съобщено на съда оттеглянето на пълномощното, за да се считат настъпили неговите правни последици и да не бъде прието нарушение на процесуалните права?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

12313 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form