Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Реституция

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи възстановяването на собствеността (реституцията).

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Ангел Илиев изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на Л. Л. Л. от гр. Самоков против решение №г. постановено по адм. д. №г по описа на Административен съд – София област. Релевира оплакване за неговата неправилност и иска отмяната му на основанията, посочени в чл. 209, т. 3 АПК – неправилност, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Подадена е и частна жалба срещу същото решение, в частта с която е оставен без разглеждане искът на касационния жалбоподател срещу Общинска служба по земеделие – Самоков, имаща характер на определение. В тази част съдебният акт също се обжалва като неправилен поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяната му. Ответникът – Абщинска служба по земеделие – Самоков не изразява становище по касационната жалба. Касационната и частната жалби са подадени в ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подадено ли е заявлението в съответствие с изискванията на чл. 56а, ал. 2 ППЗСПЗЗ, удостоверяващи правото на собственост върху сградите и съоръженията?
Спазени ли са сроковете за произнасяне по заявлението, предвидени в чл. 57, ал. 1 АПК и чл. 56а, ал. 5 ППЗСПЗЗ?
Компетентен ли е органът да се произнесе с нарочен акт в съответствие с чл. 59, ал. 2 АПК при наличие на обстоятелства, забавящи издаването на акта, и следва ли мълчаливият отказ да се приеме за незаконосъобразен?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

217 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ       при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от съдията Христо Койчев   по административно дело №г.   Производството e по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационната жалба на Г. М. чрез процесуален представител против Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд – Силистра, с което е отхвърлена жалбата му срещу Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие, с който е установено публично държавно вземане в размер на 75 319.58лв. Твърди се неправилност на съдебния акт, поради постановяването му в нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът сочи, че неправилно съдът е преценил липсата на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 18, ал. 6 Наредба №г. се оказва в невъзможност да продължава да изпълнява агроекологичния ангажимент, което обстоятелство обаче е извън волята на земеделския производител и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христо Койчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

197 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на десети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЙОВКА ДРАЖЕВА Членове: ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА при секретар Николина Аврамова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Мирела Георгиева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба, подадена Заместник – изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие /ДФЗ/, чрез процесуален представител юриск. Л. Христова, срещу Решение №г., постановено по административно дело №г. на Административен съд/АС/ – Враца, с което е отменено негово Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2018 г., с изх. №г., и преписката е върната за ново произнасяне на административния орган. Касационният жалбоподател навежда доводи за неправилност на решението на първоинстанционния съд – необоснованост, нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи се, че с писмо Изх. №г. на Министерство на земеделието и горите/МЗХГ/ ДФЗ е уведомен, че след преглед на информацията в базата данни за правни основания ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

200 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАТЯНА ХИНОВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ЦВЕТАНКА ПАУНОВА       при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Диана Гърбатова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Г. Н. С., подадена чрез упълномощен адвокат В. Николова, против решение №г., постановено Административен съд – София област, първи състав, по адм. д. №г. С жалбата се релевират доводи за неправилност на решението, като постановено в нарушение на материалния закон, необосновано и немотивирано – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът счита, че оспореното решение №г. на Общински съвет – Долна баня е незаконосъобразно, тъй като в него липсва посочване на прието за установено от фактическа страна и единствено са изброени правни основания, които регламентират процедурата по възстановяване правото на собственост по пар. 27, ал. 2, т. 1 ПЗР ЗИД на ЗСПЗЗ. Изразява становище, че в процеса на възстановяването Общински съвет – Долна баня действа при условията на обвързана ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Гърбатова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2002

183 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА       при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора   изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова   по административно дело №г. Производството е по чл. 6, ал. 6, предл. трето Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. С влязло в сила решение №г. по делото е признато право на обезщетение с компенсаторни записи на М. Д. П.-К., наследник на Д. Д. П., за част от имот, представляващ земя от 25 718 кв м, съставляваща част от парцел парцел I-647в кв. 98 по плана на София от 1938 г. заедно с циментова сграда с помещения за продажба на билети, басейн в южната част на мястото с размери 100 на 25 метра, изграден от цимент с четири поделения, 97 дъсчени кабини-в южната част, 46 кабини в северната част, на североизток – постройка с тераса ( бивш ресторант), рибник между игрището, парниците и реката, представляващ оградено с цимент водно пространство с размери 70м на 20 м, парници, представляващи четири големи и високи помещения със стъклени ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: РУМЯНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБОМИРА МОТОВА СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ при секретар Станка Ташкова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Румяна Борисова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на министъра на земеделието и храните, чрез процесуалния представител Караилиева срещу решение №година, постановено по адм. дело №година на Административен съд – Пловдив, с което решение се отменя по жалба на Т. Д. С. мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните по заявление №г. за закупуване на прилежащи площи към сгради с идентификатор 47113.11.49.1, 47113.11.50.1 и 47113.11.50.3 от бивш стопански двор на с. Манолово Конаре, община Марица, област Пловдив с УПИ 47113.11.49, 47113.11.50 и 47113.11.51 за издаване на заповед по реда на чл. 27, ал. 6 Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и е върната преписката за произнасяне. В касационната жалба се поддържа неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 Административнопроцесуалния ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА Членове: БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА ПОЛИНА ЯКИМОВА       при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Полина Якимова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващи от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационната жалба на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) чрез юрк. Георгиев срещу Решение №г. на Административен съд Благоевград (АС – Благоевград), постановено по адм. д. №г., с което, по жалбата на „Ипсилон“ ООД, ЕИК 030011141, гр. Петрич, [улица], е отменен издаденият от касатора Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) №г., с който в тежест на дружеството е установено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 118 239,22 лв. на основание чл. 18, ал. 3, т. 1 и ал. 4, буква б) от Наредба №г. за прилагане на мярка 214 „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ през кампании 2013, 2014 и 2015 г. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Въведени са ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Якимова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Мира Райчева по административно дело №г. Производството е по реда чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба сна Н. Недялков, чрез адв. Г. Стоянов, против решение №г. по адм. д. №г. по описа на Административен съд- Плевен. След подаване на касационната жалба, на 15.11.2023г., касаторът Н. Недялков е починал, поради което и с определение от з. з. на 05.03.2024г. като касационни жалбоподатели по настоящото дело са конституирани наследниците на починалото лице- Н. Недялкова и Т. Недялкова. В касационната жалба са изложени съображения за неправилността на обжалваното решение. Поддържа се, че административният съд е достигнал до необоснован извод, че определение №г. по адм. д. №г. по описа на Административен съд- Плевен не е нищожен съдебен акт. Поддържа се още, че са налице всички предпоставки за уважаване на предявения иск по чл. 128а, ал. 1 АПК, поради което се отправя искане атакувания съдебен акт, с който е отхвърлен предявения иск ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на осми април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от заместник – изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ), чрез упълномощен юрисконсулт, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №град (АС – Разград) за 2021 г. С него, по жалбата на Н. Климов, е отменен Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) №г., издаден от настоящия касационен жалбоподател. Наред с това, ДФЗ е осъден да заплати на ответника по касация разноски по делото в размер на сумата от 1660,00 лв. В касационната жалба се твърди постановяване на обжалваното съдебно решение в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касационния жалбоподател първоинстанционният съд се произнесъл инцидентно по законосъобразността на влезлия в сила акт за прекратяване на агроекологичния ангажимент, обективиран в Уведомително писмо ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form