Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Европейско финансиране

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на финансирането от фондове на Европейския съюз.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

197 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА Членове: МАРИЯ НИКОЛОВА МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА       при секретар Николина Аврамова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Мария Николова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Г. Г. А. срещу Решение №г. на Административен съд (АС) – Хасково, постановено по адм. дело №г. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на Г. Г. А. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2021 г., изх. №г. (УП изх. №г.), издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ), в частта на намаления за 11 421,14 лева и наложени санкции, подлежащи на прихващане в размер на 11 421,14 лева, и жалбоподателят е осъден да заплати разноски по делото. Касаторът обжалва съдебното решение като твърди, че то е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано – отменителни основания по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

При какви условия е възможно прихващане по реда на чл. 28 от Регламент (ЕО) №908/2014г.?
Какъв е редът за установяване на публичните държавни вземания в изпълнение на чл. 27, ал. 5 от ЗПЗП и чл. 162, ал. 2, т. 8 от ДОПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

249 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ ВАЧЕВА Членове: МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЮЛИЯ РАЕВА при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора Ангел Илиев изслуша докладваното от съдията Юлия Раева по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на ръководителя на Националния орган (РНО) на Програма „Интеррег V-А Гърция-България 2014-2020“ срещу Решение №г. по адм. д. №г. на Административен съд – Благоевград, с което съдът е отменил негово Решение №г. за определяне на финансова корекция в размер на 4 074,58 лева на Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – БГ“. Касаторът навежда доводи за неправилност на съдебния акт поради постановяването му в нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че съдът не е изложил мотиви относно фактите, които приема за установени и че липсва анализ на фактите и обстоятелствата, отнесени към приложимото право. Смята, че е доказано извършването на посоченото в акта нарушение, същото представлява нередност, за която законосъобразно е определена финансова корекция. Иска отмяна на решението ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Раева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Нарушено ли е правото на защита на заявителя поради липсата на конкретни фактически и правни основания в уведомителното писмо?
Допустимо ли е да се изяснява волята на административния орган едва в хода на съдебното производство?
Изисква ли се от Наредба №8/20.06.2023г. и Законът за подпомагане на земеделските производители мотивиране на отказа за подпомагане и съответно посочване на правните и фактическите основания в уведомителното писмо?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

В какво се състои липсата на надлежни мотиви в административния акт и какъв е ефектът от несъответствието между фактическите и правните основания, посочени в административния акт?
Какви са задълженията на административния орган по отношение на събиране на доказателства и изследване на обстоятелствата преди издаването на индивидуален административен акт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са изискванията за валидно подписване на административният акт с електронен подпис във формат PKCS#7 Signature?
Как се прилага дефиницията за конфликт на интереси, дадена в чл. 61 от Регламент 2018/1046?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Раева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Неизпълнението на финансовите показатели на одобрения бизнес план и на заложения брой работни места представлява ли нередност и нарушение на договорните и нормативните задължения на бенефициера?
Какви са последствията от непостигането на планираните финансови приходи и параметри за устойчива заетост, заложени в бизнес плана?
Приложима ли е разпоредбата на чл. 27, ал. 6 ЗПЗП за мерките от Програмата за развитие на селските райони и в какви случаи се налагат финансови корекции?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Цветанка Паунова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как се тълкува изискването на чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗУСЕФСУ за допустимост на разхода?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как се отразява върху законосъобразността на акта и възможността за негова отмяна липсата на конкретно фактическо основание за издаването на административния акт?
Какво представлява изискването за изрично препращане и позоваване на мотивите в друг документ според Тълкувателно решение №16/1975 г. на ОСГК на ВС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какви са изискванията за съдържанието на мотивите към административен акт според Тълкувателно решение №16/1975 г. на ОСГК на ВС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

1238 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form