Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Обществени поръчки

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи обществените поръчки.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

187 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА СТАНИМИР ХРИСТОВ       при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Станимир Христов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 73, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 1 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Образувано е по касационна жалба от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“, чрез представител по пълномощие – служител с юридическо образование и правоспособност В. Димитров против Решение №год., постановено по административно дело №год. по описа на Административен съд – Велико Търново. Заявено е твърдение, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора, съдът е формирал извод за липса на извършено нарушение от страна на възложителя община Горна Оряховица на разпоредбата на чл. 107, т. 2, б. а Закона ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

262 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Станимир Христов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 73, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 1 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Образувано е по касационна жалба от ръководителя на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 чрез представител по пълномощие – главен експерт с юридическо образование С. Трайков, против Решение №год. по адм. дело №год. по описа на Административен съд – Благоевград. Заявено е твърдение, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Според касатора изводите на първоинстанционния съд са изведени при неправилно тълкуване на фактите и изместване на спорния предмет. Сочи, че спорен е въпросът дали техническото предложение на участника, определен за изпълнител – „Анимексс“ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Станимир Христов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

250 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА МИРА РАЙЧЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Кремена Хараланова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 216 Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по три касационни жалби, подадени съответно от председателя на УС на Агенция “Пътна инфраструктура /АПИ/, чрез процесуалния му представител юрисконсулт Б. Алексиев, ДЗЗД “Група-21” – гр. София, ул. “Дамян Груев вх. В, ет. 2, представлявано заедно и поотделно от И. K. и М. М., с участници “Трансконсулт-Група ЕАД, ЕИК 201224264 и “Логистика-21” ЕООД, ЕИК 131063619, чрез процесуалните му представители адвокатите М. Пенева и В. Герджиков и ДЗЗД “Технически контрол АПИ” – гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №гария” ООД, ЕИК 200425291, “Гарнетс БГ” ООД, ЕИК 202525874, “Строй Тех Надзор” ЕООД, ЕИК 203908733 и “Мърчант груп” ООД, ЕИК 204043976, чрез процесуалния му представител юрисконсулт В. Лалова, против конкретно посочените от всеки от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мира Райчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти юли две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАТЯНА ХИНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Мира Райчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 216, ал. 1 Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационната жалба, подадена от “Екотийм“ ООД, със седалище гр. София, чрез процесуалния му представител адвокат Д. Спасова, срещу решение №г., постановено по преписка №г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК, Комисията/. По наведени съображения за неправилността на атакувания акт на КЗК, като необоснован и постановен в противоречие с приложимия материален закон, се претендира отмяната му и постановяване на нов акт по съществото на спора – за уважаване на жалбата, по която е образувано производството пред Комисията, ведно с присъждането на разноски за касационното производство, по приложен списък. Ответникът – кмет на община Кюстендил, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. А.-С., в постъпила на 25.06.2024 г. писмена молба по делото, оспорва касационната ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 216, ал. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба подадена ДЗЗД „Надлезите БДТ“, гр. Велико Търново, представлявано А. Т., със съдружници в обединението „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ООД, „ДЖАМБО 33“ ООД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, чрез процесуалния представител адвокат Киркова срещу решение №г., постановено Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) по преписка №г. Релевирани са основания за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, приложим на основание чл. 216, ал. 7 ЗОП. Иска се отмяна на обжалваното решение на Комисията за защита на конкуренцията и постановяване на решение по същество на спора, с което да се отмени ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на девети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Ангел Илиев изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 216, ал. 1 Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 208 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по две касационни жалби, подадени от „Европейски пътища АД, със седалище гр. Пловдив, представлявано от М. П., приподписана от адвокат М. Милева и съответно – от председателя на управителния съвет на Агенция „ Пътна инфраструктура, чрез юрисконсулт Алексиев, срещу решение №г. постановено по преписка №г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е отменено като незаконосъобразно Решение №г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура за определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Път II-99 „Царево – Малко Търново“ от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523,40 до км 112+173,28 по проект)“ и преписката е върната ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

187 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на втори април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА       при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Станимир Христов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. чл. 73, ал. 4, вр. чл. 27, ал. 1 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Образувано е по касационна жалба от ръководителя на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“ (ОПОС), чрез представител по пълномощие – служител с юридическо образование и правоспособност С. Златанова против Решение №год., постановено по административно дело №год. на Административен съд – Стара Загора. Заявено е твърдение, че оспореното решение е неправилно, поради несъответствие с материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Поддържа се установената в акта фактическа обстановка, а именно за извършено нарушение на чл. 107, т. 2, б. а Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

238 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Цветанка Паунова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 216, ал. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във вр. с чл. 208-228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от „СКОРПИО 46“ ЕООД, със седалище гр. Пловдив, чрез процесуален представител адв. Макавеев, против решение №г., постановено Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) по преписка №г. В касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, приложим на основание чл. 216, ал. 7 ЗОП. По подробно изложени съображения се твърди неправилност на изводите на КЗК за липса на притежавано от „Скорпио 46“ ЕООД валидно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид с търговско наименование „течен хлор“. Твърди се също така, че КЗК се е произнесла по въпроси, които не могат да бъдат ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Цветанка Паунова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

187 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на осми юли две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от председателя Ваня Анчева по административно дело №г. Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 73, ал. 4 Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51/2022 г., в сила от 1.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ). Образувано е по две касационни жалби срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд (АС) – Плевен. С цитираното решение е отменено Решение №г. на ръководителя на Националния орган (НО) по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Република Румъния – Република България 2014-2020 г. (Програмата), в частта, с която е определена финансова корекция в размера над 5% до 25% от допустимите разходи, представляващи безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) по засегнатия от нарушението Договор №г., сключен с избрания за изпълнител по обособена позиция (ОП) №1 по проведената процедура по възлагане на обществена поръчка участник – “ПСТ – ВН” ДЗЗД, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

238 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Цветанка Паунова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 216, ал. 1 Закона за обществените поръчки (ЗОП) във вр. с чл. 208-228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от „ХИМТЕКС“ ООД, със седалище гр. Димитровград, чрез процесуален представител адв. Макавеев, против решение №г., постановено Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) по преписка №г. С касационната жалба са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необосновано – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, приложим на основание чл. 216, ал. 7 ЗОП. По подробно изложени съображения се твърди неправилност на изводите на КЗК за липса на притежавано от „Химтекс“ ООД валидно разрешение за предоставяне на пазара в България на биоцида „натриев хипохлорит“. Касационният жалбоподател счита, че тези изводи противоречат на Регламент (ЕС) №г. Сочи, че притежава валидно разрешение за пускане ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Цветанка Паунова

123587 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form