Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Пазарни регулации

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи пазарните регулации.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

276 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: СВЕТЛАНА БОРИСОВА ЛЮБКА ПЕТРОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Любка Петрова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по жалба от „Солар 11 “ ЕООД срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – София град /АССГ/. Касаторът твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Моли да бъде отменено. Оспорва извода на съда, че решението на КЕВР е прието при спазване на процедурата, уредена в ЗЕ и правилника, както и принципите заложени в АПК. Счита, че е неправилна преценката на съда, че решението на КЕВР не противоречи на Решение на Народното събрание, с което се налага мораториум върху цената на електрическата енергия на регулирания пазар. Изразява становище, че КЕВР е третирала отделните категории енергийни предприятия дискриминационно и това не е отчетено от първоинстанционния съд. Претендира сторените разноски пред двете съдебни инстанции. Ответникът – Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ се представлява от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на първи април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ТАНЯ КУЦАРОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на Комисия за енергийно и водно регулиране, срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд София-град. Релевира оплакване за неговата неправилност поради нарушение наматериалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отенителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяна на решението. Ответниците “Д. УИНД” ЕООД,”Кария УИНД” ЕООД, и “М. Енерджи” ЕООД оспорват основателността накасационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура представя мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока почл. 211 АПК от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане по същество. С обжалваното решение Административен съд – София град е отменил по жалба на „Дамянов Уинд ” ЕООД Решение №г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, като ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: СВЕТЛАНА БОРИСОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодек /АПК/ и е образувано по касацонната жалба на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД, подадена чрез юрк. Колева, в качеството й на процесуален представител, насочена срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – София-град. Релевира оплакване за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост -касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната на обжалваното решение. Ответникът Комисия за енергийно и водно регулиране – София оспорва касационната жалба като неоснователна. Ответникът “Волт Актив ООД не изразява становище по касационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура мотивира становище за неоснователност на жалбата. Касационната жалба е подадена в скрока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждане по същество. С обжалваното решение Административен съд – София град е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

188 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на седми март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ДИАНА ГЪРБАТОВА Членове: ИВАН РАДЕНКОВ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ЛОЗАН ПАНОВ ИВА КЕЧЕВА       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Весела Павлова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 227 АПК след отмяната на Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение, съгласно Решение №г. на Върховния административен съд, петчленен състав на първа колегия, постановено по настоящото дело. Образувано е по жалби на “Екомаркет” ЕООД, “Екорентимпекс” ООД, “Барбелику” ЕООД, „Матглас“ ЕООД, “Свещаров ЕООД, “Л. И. А. -2000” ООД, “Толидо Транс”ООД, “Радима 52” ЕООД, “Димкос 2008” ЕООД и “Интерпром” ЕООД срещу План за управление на речните басейни в Източнобеломорския район (наричан по-долу ПУРБИР) за периода 2016-2021 г. и Националната програма за изпълнението му, приети с решение №г. на Министерския съвет, в частта за предвидените мерки по отношение на водно тяло-язовир “Въча за опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, чрез: мярка “Опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (код ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИО ДИМИТРОВ Членове: ТАНЯ КУЦАРОВА ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на „Инерт“ ООД с ЕИК 117536904 и със седалище и адрес на управление в гр. Русе, на ул. „Боримечка №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – Русе. Релевира нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната му и постановяване на друго, с което оспореният пред първата инстанция индивидуален административен акт – Решение №г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) бъде отменен, като незаконосъобразен. Претендира сторените в настоящото производство разноски. Ответникът по касационната жалба – изпълнителен директор на ИАППД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, на ул. „Слявянска №говор от 11.04.2024 г. Иска отхвърлянето й, а по същество иска атакуваният съдебен акт да бъде оставен ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Георги Христов изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Водоснабдяване и канализация „ЕАД със седалище и адрес на управление Бургас е подало касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-София град, с което е отхвърлена подадената от дружеството жалба срещу решение №г. на Комисията на енергийно и водно регулиране. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отмени решението и се присъдят разноски. Комисията за енергийно и водно регулиране е поискала отхвърлянето на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Ответникът В. Ю. В. не е взел становище. Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че решението е правилно и следва да се остави в сила. Върховният административен съд, като провери служебно допустимостта на решението и неговата правилност с оглед направеното касационно оплакване, прие следното: Административният съд е установил, че ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на “Хом Кеър Хотелс” ООД със седалище гр. София, срещу решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – София-град. Релевира оплакване за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната му и уважаване на подадената жалба срещу решението на КЕВР, ведно с присъждане на направените по делото разноски. Ответникът Комисия за енергийно и водно регулиране оспорва касационната жалба. Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване ЕАД не изразява становище. Ответникът “МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД не изразява становище по касационната жалба. Представителят на Върховната прокуратура представя становище за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

240 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на седми февруари две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова по административно дело №г. Комисията за енергийно и водно регулиране е подала касационна жалба срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административния съд-София град, с което по жалба на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД със седалище и адрес на управление София е отменено решение №г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и преписката е изпратена на административния орган за ново разглеждане. Направени са оплаквания за неправилност на решението поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон и е поискано да бъде отменено с постановяването на друго, с което да се отхвърли жалбата и се присъдят разноски „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД със седалище и адрес на управление София е поискало отхвърлянето на жалбата. „Електроразпределение Север“ АД със седалище и адрес на управление Варна е изразило становище, че жалбата е основателна и е поискало да бъде уважена, като му се присъдят направените разноски. Представителят на Върховната административна ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жанета Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Мария Радева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 64, ал. 1 Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/. Образувано е по касационната жалба подадена от „Милки Груп Био“ ЕАД, чрез процесуалните му представители адвокатите В. Павлов и Я. Даскалова, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд-София област /АССО/, десети състав, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу решение №г. постановено по преписка №г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК, Комисията/. Касаторът твърди, че по отношение на обжалвания съдебен акт са налице всички отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, във връзка с което в жалбата релевира съображения, по които претендира отмяната на оспореното съдебно решение. Отправя искане за присъждане на разноските, направени в административното и съдебното производство и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение поискано от ответното дружество. Ответната ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

244 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА       при секретар Ирена Асенова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Мария Радева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 64, ал. 1 Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), както и по чл. 248, ал. 3 Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във вр. с чл. 144 АПК. Образувано е по касационна жалба на „Ванхестбул Юръп Продъкшън“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гурково, чрез процесуален представител адвокат Х. Казармов и назначен особен представител Д. Каменова срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-област /АССО/. Релевирани са доводи за неправилностт на съдебния акт поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и в противоречие с приложимия материален закон, касационни основания по чл. 209 АПК, по които се претендира неговата отмяна на атакуваното решение и постановяване на нов акт по съществото на спора, с който да се произнесе съдът по същество, като върне ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

123996 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form