Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Данък върху доходите на физическите лица

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи данъка върху доходите на физическите лица.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

224 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: БИСЕР ЦВЕТКОВ Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА       при секретар Маруся Николова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Румяна Лилова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 225, във вр. с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 160, ал. 7, изр. 1 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Л. П. Д. – И., с [ЕГН], действаща като едноличен търговец (ЕТ) „Л. Д. – Комерсант“, с ЕИК 831014027, чрез упълномощен процесуален представител адв. П. Койкова, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №град (АССГ) за 2022 г. в частта, с която е отхвърлена предявената от настоящия касационен жалбоподател жалба срещу Ревизионен акт (РА) №г., издаден от Е. С., на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Х. А., на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – София, в частта, в която е изменен с Решение №г., издадено от директора ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

228 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Мирослав Мирчев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, приподписана от юрк. Янев, срещу Решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – Пазарджик, с което е отменен Ревизионен акт (РА) №г. на ТД на НАП, потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който за периода 2014 – 2018 г. са установени допълнително задължения по чл. 17 ЗДДФЛ в размер 26 603,14 лв. главница и 11 385,86 лв. лихви и данъчната администрация е била осъдена за разноски. Касаторът твърди, че съдебното решение е неправилно по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага съображения, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослав Мирчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА       при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Мадлен Петрова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика, град Велико Търново, чрез юрк. Т. Харалампиев против решение №г., поправено с решение №г. на Административен съд – Велико Търново, постановени по адм. дело №г., в частта, в която е отменен ревизионен акт №г. на органи по приходите при ТД на НАП – Велико Търново относно установените на Д. Т. К. от гр. Лясковец задължения за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ и съответните лихви за 2019 г. изцяло и за 2020 г. за разликата над 489 лева и лихвите над 67.92 лева. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност и необоснованост на решението в обжалваната част, поради неправилна преценка на събраните доказателства, довела до ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Относно приложението на разпоредбите на чл. 122 и сл. ДОПК, регламентиращи провеждането на ревизия при особени случаи.
Допустимо ли е при определена данъчна основа за предходната ревизирана година да бъде приета различна начална стойност за следващата година, без това да нарушава принципите на обективност и разпределение на доказателствената тежест между страните?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

209 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ Членове: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЛОЗАН ПАНОВ       при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното от съдията Лозан Панов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. С решение №г. по адм. д. №г. на Административен съд София-град /АССГ/ е отхвърлена жалбата на П. И. Х. от гр. София, [улица], срещу Ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите към ТД на НАП – София, изменен с Решение №г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика /ОДОП/ гр. София и П. И. Х. е осъден да заплати на НАП разноски по делото общо в размер на 5 732 лв. Срещу така постановеното решение е подадена касационна жалба П. И. Х., чрез адв. Д. Дончев САК. В жалбата се прави оплакване, че решението на административния съд е неправилно поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и е необосновано – отменителни ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Желева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

242 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Ангел Илиев изслуша докладваното от председателя Свилена Проданова по административно дело №г. Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на И. П. А. от гр. Русе, подадена чрез процесуалния му представител адв. В. Симеонова, срещу решение №г. на Административен съд Русе, постановено по адм. д. №г.. Касаторът развива подробни доводи за неправилност на обжалваното решение като намира, че са налице касационни основания за отмяната му по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК – материална незаконосъобразност и необоснованост. Допълнително съображения в подкрепа на касационните оплаквания са развити в становище по съществото на спора и в писмени бележки. Претенцията е за отмяна на обжалваното решение и постановяване вместо него на друго по съществото на спора, с което да се отмени ревизионният акт. Иска се и присъждане на съдебноделоводни разноски за две съдебни инстанции. Ответникът по касация – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика /ДД ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Свилена Проданова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Весела Павлова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на С. А. Р., чрез процесуален представител адв. О. Джоров срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата ѝ срещу Ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта, с която е изменен с Решение №г. на директор на дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика /ОДОП/- гр. Пловдив, за допълнително установен данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за 2016 г. в размер на 35 395 лв., ведно с лихви в размер на 17 905,40 лв. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

231 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Александър Митрев по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика Пловдив срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е отменен Ревизионен акт №год., издаден от ТД на НАП – Пловдив за допълнително установени данък върху годишната основа по чл. 17 Закон за данъците върху физическите лица за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год., главница в размер на 2215,00 лева и лихви в размер на 249,91 лева, потвърден с Решение №год. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика– Пловдив при ЦУ на НАП. В касационната жалба се излагат съображения за неправилност на съдебния акт поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Александър Митрев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

225 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА Членове: БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА ПОЛИНА ЯКИМОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното от съдията Благовеста Липчева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 7 Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Образувано е по касационната жалба Директора на Дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП против Решение №г. на Административен съд – Разград, постановено по адм. д. №г., с което е отменен Ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с негово Решение №г. Касаторът поддържа, че атакуваният съдебен акт е неправилен поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, необоснованост и противоречие с материалния закон, съставляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че решението на съда не кореспондира с доказателствата по делото, като са игнорирани съществени факти и приетата в хода на ревизията експертиза. Намира, че чрез продажбата на дружествени дялове, обективирана в договора от 14.12.2020 г., страните са прикрили разпореждане ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Благовеста Липчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от председателя Николай Гунчев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 5 Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР). Образувано е по касационна жалба на директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите („ГВРС”), действащ чрез процесуалния представител гл. юрк. Петрова, срещу решение №г., постановено по административно дело №г. по описа на Административен съд – София-град (АССГ), с което е: 1) отменено разпореждане №г. на директора на Фонд „ГВРС“ при ТП на НОИ – София; 2) изпратена преписката по заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане вх. №г., подадено Н. Х. М., на директора на Фонд „ГВРС“ при ТП на НОИ – София при спазване на указанията на съда, дадени в мотивите на решението му; 3) осъден Фонд „ГВРС“ да заплати на Н. М. сумата от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

123231 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form