Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Корпоративен данък

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи корпоративното подоходно облагане.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

277 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на девети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА МАДЛЕН ПЕТРОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Мадлен Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика, град София, чрез юрк. Р. Кръстева против решение №г. на Административен съд – София град, постановено по адм. дело №г., с което е отменен ревизионен акт №г. на органи по приходите при ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“. В касационната жалба се твърди, че са налице касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът счита, че съдът е изложил подробно и вярно фактическата обстановка, но е направил погрешни правни изводи. Твърди, че спорът се свежда до това дали правото на ревизираното дружество да разпространява и продава софтуерни копия следва да се разглежда като форма на търговско ползване и попадат ли плащанията, които е направило към Microsoft Ireland Operation Ltd в дефиницията на пар. 1, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мадлен Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

207 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Росица Драганова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) Варна при Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), чрез юрк. Петракиева, срещу Решение №г., постановено по адм. дело 2669/2022 г. по описа на Административен съд – Варна. С него по жалба на „Агро Империал 2000“ ЕООД, ЕИК 200952549, е отменен Ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при Териториална дирекция (ТД) на НАП Варна, потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Варна при ЦУ на НАП, в частта на установените задължения за корпоративен данък за 2018 г. за разликата над 7 164,97 лв. до 14 596,47 лв. и лихви в размера над 1 136,53 лв. до 2 445,10 лв. и корпоративен данък ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Драганова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

236 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЕМИЛИЯ МИТКОВА Членове: ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ПОЛИНА ЯКИМОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Весела Павлова по административно дело №г. Производството е във фазата на втора касация. Образувано е по касационна жалба на „Фешън Рентал“ ЕООД, чрез процесуалния му представител адв. В. Терзиева срещу Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град, с което е отхвърлена жалбата му срещу Ревизионен акт /РА/ №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София, изменен и частично потвърден с решение №г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр. София при ЦУ на НАП, както и в полза на Националната агенция по приходите са присъдени разноски в общ размер на 28 509 лева за съответните съдебни инстанции. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. На първо място, касаторът заявява искане за обявяване на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

270 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА Членове: МАДЛЕН ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ПАВЛОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Светлозара Анчева по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на „Димбо“ ЕООД – гр. София срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София – град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против РА №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – София, поправен с РА за поправка РА №г., частично потвърден с решение №1724/28.10.2022 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика – София при ЦУ на НАП в частта, в която са установени задължения за ДДС за данъчен период на месец май 2016 г., както и за установени лихви за същия данък за месеците юни 2015 г., март 2018 г. и юни 2019 г., както и за корпоративен данък за 2015 г., 2016 г., 2018 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какво е документално обоснован разход по смисъла на чл. 26, т. 2 ЗКПО и какви са изискванията за неговото отчитане?
Възможно ли е наличието на непризнато право на данъчен кредит по ЗДДС да доведе до изключване на задължението за начисляване на ДДС?
Може ли получателят на доставки по ЗДДС и ЗКПО да бъде отговорен за действия или бездействия на доставчиците или за непредставени от тях доказателства по време на ревизия?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЕМИЛИЯ МИТКОВА Членове: РУМЯНА ЛИЛОВА КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА при секретар Лиляна Железарова и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от съдията Камелия Стоянова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика София срещу решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд София град, с което е обявена нищожността на ревизионен акт №г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП София, с който по отношение на „Стин“ ЕООД са установени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО в размер на 19 054, 36 лв. и лихви в размер на 8768, 74 лв. В касационната жалба са развити доводи за неправилност на обжалваното решение като необосновано, постановено в нарушение на материалния закон – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендират се разноски. Ответната страна – „Стин“ ЕООД изразява становище за неоснователност на жалбата. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба и неправилност на оспореното ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Стоянова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Следва ли отклонението от пазарните условия според чл. 16, ал. 1 ЗКПО да бъде обективно и безсъмнено установено, като при съмнения в оценките на недвижими имоти се разглеждат констатациите на приходните органи?
Какво е действието на чл. 15 ЗКПО при сделки за продажба на недвижими имоти със свързани лица, когато условията на тези сделки влияят върху размера на данъчната основа и не са съобразени с тези между несвързани лица?
Правилно ли е приложимостта на правилата на СС 11 „Договори за строителство“ вместо СС 18 „Приходи“ за отчитане на приходи и разходи, свързани с изграждането и продажбата на недвижимите имоти, без да са обсъдени характеристиките на договорите и нотариалните актове?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

192 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВА КЕЧЕВА при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Емилия Иванова по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 7 ДОПК. Образувано е по касационна жалба на „Лого Дизайн“ ООД, подадена чрез процесуален представител срещу решение №г. постановено по адм. Дело №град за 2022 г. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на дружеството против ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – София, в частта му изменена и потвърдена от директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) – София при Централно управление (ЦУ) на Национална агенция за приходите (НАП) с решение №г., относно: отказано право на приспадане на ДДС, в размер на 88 232.80 лв., заедно с начислените законни лихви, в размер на 79 657.71; задължения за корпоративен данък – 3 653.74, включващо съответно начислените лихви. В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на решението поради допуснати нарушения на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росен Василев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Нужно ли е да бъде установено реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит?
Може ли липсата на материално-техническа и кадрова обезпеченост на доставчика да рефлектира върху правото на приспадане на данъчен кредит за получателя, ако няма данни за данъчна измама с участието или знанието на получателя?
Нужно ли е разходите да бъдат документално обосновани с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, за да бъдат признати за данъчни цели?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Павлова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

209 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ Членове: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЛОЗАН ПАНОВ       при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Лозан Панов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. С решение №г. по адм. д. №г. Административен съд – Варна (АС-Варна) по жалба на “Транс енд трейд 1” ЕООД, ЕИК 203082104, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, к. к. Чайка, [улица], представлявано от управителя И. И. Н., е отменил Ревизионен акт (РА) №г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-Варна, потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция “ОДОП”– Варна при ЦУ на НАП, с който на дружеството са установени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2020 г. в размер на 135 274.90 лв. главница и 21 746.71 лв. лихви. Срещу решението на АС-Варна е подадена касационната жалба от директора на Дирекция “ОДОП”– Варна при ЦУ на НАП, в ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Желева

123267 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form