Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Осигуряване

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи държавното обществено осигуряване.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Десислава Стоева   по административно дело №г.   Производството е по реда чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Производството е образувано по касационна жалба на К. К. К., чрез адв. З. Димитрова, против Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд София– град, с което е отхвърлена жалбата й срещу Решение №г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/- София- град, потвърждаващо Разпореждане №г., издадено от длъжностно лице по реда на чл. 114, ал. 3 КСО, с което е разпоредено К. К. да възстанови недобросъвестно полученото парично обезщетение за бременност и раждане, парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода от 15.11.2018 г. до 02.01.2021 г. в размер на 25 075, 13 лева, от които главница 19 572, 50 лева и лихва 5 502, 63 лева. Касаторката оспорва съдебното решение като твърди, че то ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Явор Колев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на З. Ш. от гр. София, чрез адв. Ненов, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град(АССГ). Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон и процесуалния закони и поради необоснованост. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отмени оспореното от него Решение №г. на Директор на ТП на НОИ – София град, както и потвърденото с него разпореждане [номер] по прот. №г. на Ръководител „ПО“ в същото ТП на НОИ. Претендира разноски. Ответникът – Ръководител ТП на НОИ – София град счита жалбата за неоснователна и настоява за оставяне в сила на обжалваното съдебно решение. Претендира разноски. Представителят на Върховната прокуратура ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от председателя Георги Георгиев по административно дело №г. Производство по реда на глава дванадесета Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба от директора на ТП на НОИ -София град против Решение №г. на Административен съд София град. С него се отменя Решение №г. на директора на ТП на НОИ – София град, с което е потвърдено на основание чл. 117, ал. 3 КСО разпореждане [номер]/284/27.01.2023г. на длъжностно лице по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – София град. Със същото решение е отменено и разпореждането от 27.01.2023г. на длъжностното лице в ТП на НОИ – София град и делото изпратено като преписка на органа за ново произнасяне по заявлението П. Д. К. от 29.08.2022г., съгласно указанията по тълкуването и прилагането на закона. Поддържа в касационната жалба, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон- отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Поддържа доводи, поддържани ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Явор Колев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на Директор на ТП на НОИ – Хасково срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Хасково. Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на Д. И. Т. от [населено място], обл. Хасково срещу Решение №г. на Ръководител ТП на НОИ – Хасково, с което е отхвърлена жалбата на лицето срещу разпореждане [номер]-2140-26-431 от 04.05.2023г. на Ръководител на „ПО“ при същото поделение на НОИ. Претендира разноски. Ответникът – Д. И. Т., чрез адв. Ташев, оспорва така подадената касационна жалба и настоява за отхвърлянето и. Претендира разноски. Представителят на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Явор Колев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р И. С.“АД със седалище в гр. Сливен, чрез адв. Митев, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на болничното заведение срещу Заповед за налагане на санкции №г. на Директор РЗОК – Сливен, с която на изпълнителя е наложена санкция „финансова неустойка в размер на 200 лева за нарушение по т. 1. Излагат се доводи за неправилност на решението в тази му част, поради нарушение на материалния закон. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се уважи жалбата като се отмени заповедта. Претендира разноски. Ответникът – Директор РЗОК – Сливен оспорва касационната жалба, намира атакуваното съдебно ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Весела Николова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на управителя на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, подадена чрез главен юрисконсулт К. Йорданова срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София – град. Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди се, че противно на приетото от първоинстанционния съд, са изложени мотиви във връзка с определяне размера на наложените санкции като е съобразена тежестта на деянията. По съображенията, изложени в жалбата, се иска отмяна на решението и потвърждаване на административния акт. Претендират се разноски. Ответникът – УМБАЛ „Света Екатерина ЕАД, гр. София /старо наименование Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александър Чирков ЕАД/, чрез главен юрисконсулт С. Бонева изразява становище за неоснователност ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Весела Николова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на управителя на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, подадена чрез пълномощник главен юрисконсулт Ц. Йосифова, с подробно развити касационни основания, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Търговище. Поддържа се неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът оспорва изводите на административния съд относно липсата на мотиви за размера на наложените финансови неустойки. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции. Искането е за отмяна на съдебния акт. Ответникът – „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово“ ЕООД не изразява становище по касационната жалба. Прокурорът от Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.             Производство по чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ Кърджали против решение №год. постановено по адм. дело №год. по описа на Административен съд Кърджали. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 68, ал. 3 Кодекса за социално осигуряване (КСО) и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира разноски по делото и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Ответникът по касационната жалба С. Ю. Б. от [населено място], [жк], общ. Кирково чрез адв. Б. Милев в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба и правилност на първоинстанционното решение. Претендира разноски по делото. Прокурорът от Върховна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Върховният административен съд, състав на шесто ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Признава ли се злополука за трудова, ако всички предпоставки по чл. 55, ал. 1 КСО са налице?

Приравнява ли чл. 55, ал. 2, т. 1 КСО всяка злополука, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работа, на трудова?

Как съдебната практика определя понятието „обичаен път при отиване и връщане от работа“ съгласно чл. 55 КСО?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Ангелов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Веселин Найденов изслуша докладваното от съдията Николай Господинов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на „Рамус Медикал“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, чрез адв. Е. Миланова против Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град. Релевирани са доводи за неправилност на съдебния акт поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Моли решението да бъде отменено. Ответниците – директорът на Териториално поделение на Национален осигурителен институт (ТП на НОИ) – София-град, чрез главен юрисконсулт М. Атанасова и Н. Д. С., представляван от пълномощника си Д. Симеонов, изразяват становище за неоснователност на касационната жалба и молят решението да бъде потвърдено като правилно. Прокурорът от Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационното оспорване. Касационната ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form