Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Социално осигуряване

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи социалното осигуряване.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Весела Николова   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – град Пловдив срещу Решение №г. по адм. д. №г. по описа на Административен съд – Пловдив, с доводи за неправилност поради нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира се отмяна и постановяване на ново решение по съществото на спора. Претендира се и присъждане на разноски за двете инстанции. Ответникът – Б. З. И., чрез адв. Т. Божинов оспорва жалбата с представен писмен отговор и в о. с. з. Моли за отхвърлянето й като неоснователна и за присъждане на разноски. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационното обжалване. Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за допустима, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Весела Николова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 119 Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Образувано е по касационна жалба на Х. П. Б., чрез адв. Г. Кадънкова САК, срещу Решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд София – град, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му срещу Решение №г. на подуправител на НОИ, с което са отхвърлени негови жалби с вх. №г. и вх. №Ц1012-40195#2/21.12.2021г., подадени срещу Разпореждане №1003888187, изх. №2113-50-47#44/23.11.2021г. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване. Въведени са касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК – неправилно прилагане на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че съдът неправилно не е съобразил положения от касатора стаж в Германия като балетист, командирован от Министерство на културата на РБългария в периода от 01.09.1987г. до 01.09.1989г. Иска се отмяна на решението на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на глава дванадесета Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба подадена от директора на ТП на НОИ София-град срещу решение №год. постановено по адм. дело №год. по описа на Административен съд София-град, с което е отменено решение №год. на директора на ТП на НОИ София-град, с което е потвърденото разпореждане [номер]/2019 от 11.03.2022 год. на длъжностно лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ София-град. Поддържат се доводи за неправилност на решението вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Претендира присъждане на разноски за всички съдебни инстанции. Ответникът по касационната жалба М. А. Т. чрез адв. Ц. Гуцина в писмен отговор взема становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски по делото за всички инстанции. Представителят на Върховна прокуратура дава заключение ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба П. Д. К. от гр. София чрез пълномощника адв. С. Стоев против Решение №г. постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата й против Решение №г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ)– София-град, с което е отхвърлена жалба с вх. №г. срещу Разпореждане №РВ-3-21-01243683 от 01.12.2022 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – София-град, издадено на основание чл. 114, ал. 3 КСО. В касационната жалба се посочва, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касационната жалбоподателка иска отмяна на обжалвания първоинстанционен акт и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕФАН СТАНЧЕВ       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Хайгухи Бодикян   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс. Образувано е по касационна жалба на В. К. М., чрез адв. Т. Радуцов, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София-град. Изложени са съображения за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Моли оспореното съдебно решение да бъде отменено изцяло. Претендира разноски. Ответникът – Директорът на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – София-град, чрез юрк. Петрова, в писмени бележки, оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационното оспорване. Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК, от надлежна страна с правен интерес по смисъла на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационна жалба подадена от пълномощника на Директора на Териториално поделение на НОИ Благоевград срещу решение №год. постановено по адм. д. №год. по описа на Административен съд Благоевград. Релевирани са оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяна на решението. Претендират се разноски за двете съдебни инстанции. Ответникът В. Й. К. чрез адв. С. Коцева в писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата. В съдебно заседание поддържа отговора. Претендира присъждане на разноски, за което представя списък. Представителят на Върховна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена в предвидения от закона срок, от надлежна страна, за която решението на първоинстанционния съд е неблагоприятно, поради което е процесуално е допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните: С оспорения ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

204 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от съдията Стела Динчева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба подадена от „Естрея БГ“ ООД чрез адв. И. Влахова срещу Решение №год. постановено по адм. д. №год. по описа на Административен съд Варна. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Ответникът по касационната жалба директорът на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ Варна в писмен отговор излага доводи за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски за двете инстанции и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на насрещната страна. Прокурорът от Върховната прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Касационната жалба е подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, срещу съдебен акт, който я ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стела Динчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

276 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на тридесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛАНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБКА ПЕТРОВА КРЕМЕНА БОРИСОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Любка Петрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Национален осигурителен институт (НОИ), подадена чрез юрисконсулт З. Белева, в качеството й на процесуален представител, насочена срещу Решение №г. по административно дело №г. на Административен съд– Кърджали (АдмС Кърджали), с което същият е осъден, да заплати на Д. М. от град Кърджали, на основание чл. 203 и следващите от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди във връзка със заплатено адвокатско възнаграждение по административно обжалване по реда на чл. 117 Кодекса за социално осигуряване (КСО) на Разпореждане №г. на ръководител „Пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Кърджали. В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и необоснованост- касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Петрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

183 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯН КИРОВ       при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Юлиян Киров   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Национален осигурителен институт (НОИ), подадена чрез юрисконсулт Първанов, в качеството му на процесуален представител, насочена срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София- град /АССГ/, в частта, с която същият е осъден да заплати на И. А. К. от гр. София обезщетение в размер на 745,71 лева имуществени вреди представляващи непогасена главница върху спряната му пенсия за периода от март 2019г. до януари 2022г., ведно с лихвата от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, в размер на 77,38 лева, представляващи законната лихва върху главницата за периода от 20.01.2022г. до 25.01.2023г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата от 400 лева, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

279 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Юлия Тодорова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт- София – град (ТП на НОИ София – град) против Решение №г. на Административен съд София – град, постановено по адм. дело №г. По съображения за неправилност на съдебния акт, относими към касационните основания по чл. 209, т. 3 АПК (нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост), касаторът претендира отмяна на съдебния акт и да се отхвърли първоинстанционната жалба. Ответникът – П. Т. Д. лично и с адв. А. поддържа становище за неоснователност на касационната жалба и за правилност на решението на първоинстанционния съд. Прокурорът от Върховната прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба и правилност на атакуваното с нея съдебно решение, като предлага то да бъде оставено в сила. Върховният административен съд – ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Тодорова

123833 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form