Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Здравно осигуряване

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи здравното осигуряване.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕЛА ДИНЧЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Стела Динчева   по административно дело №г.           Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 76, ал. 5 Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Образувано е по касационна жалба на директора на Столична здравноосигурителна каса (СЗОК) чрез пълномощник главен юрисконсулт Т. Колева срещу Решение №год. постановено по адм. дело №год. по описа на Административен съд София-град в частта, с която е изменена заповед за налагане на санкции №год. издадена от директора на СЗОК като е намален размера на наложените санкции от по 500 лева на по 200 лева за всяко от нарушенията. В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради противоречие с материалния закон и е необосновано. На основание чл. 209, т. 3 АПК се иска неговата отмяна, както и да се отхвърли жалбата на лечебното заведение срещу оспорения административен акт. Претендира се ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

190 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ Членове: ХАЙГУХИ БОДИКЯН СТЕФАН СТАНЧЕВ       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Хайгухи Бодикян   по административно дело №г.   Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по две касационни жалби срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град. С обжалваното решение е изменена заповед за налагане на санкции №г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса, в частта по т. 1, с която на “Многопрофилна болница за активно лечение “Национална кардиологична болница ЕАД, с ЕИК 121663601, за нарушение на чл. 29, ал. 4 Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, във връзка с чл. 81, ал. 3 Закона за здравето, във връзка с чл. 27 Националния рамков договор №г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 Закона за здравното осигуряване, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

196 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Явор Колев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на Управител на НЗОК срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град(АССГ), поправено с Определение №г., с което е отменена негова Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание №г. Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния и процесуалния закони и поради необоснованост. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отхвърли жалбата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение СофиямедООД със седалище в гр. София срещу цитираната по-горе писмена покана, респ. жалбата и да бъде отхвърлена. Претендира разноски. Ответникът – „Университетска многопрофилна болница за активно лечение СофиямедООД оспорва така подадената касационна жалба и настоява за отхвърлянето и. Претендира разноски. Представителят ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

279 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от председателя Любомир Гайдов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК) – Велико Търново, чрез юрк. В. Петкова, срещу решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Велико Търново, с което по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Иван Рилски – Горна Оряховица ЕООД е отменена т. 3 от заповед №г., с която на лечебното заведение са наложени две отделни санкции „финансова неустойка в размер на 200 лв. всяка, или сума в общ размер на 400 лв. В касационната жалба са наведени доводи да неправилност на съдебния акт, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и материалния закон, и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че за процесната история на заболяването (ИЗ) здравноосигуреното лице – ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Тодорова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

252 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СИБИЛА СИМЕОНОВА Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от председателя Сибила Симеонова   по административно дело №г.     Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 76а, ал. 4 Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Образувано е по касационна жалба на директора на Районна здравноосигурителна каса – Плевен (РЗОК – Плевен), чрез процесуален представител юрк. Владинска, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град, с което е отменена издадената от директора на РЗОК – Плевен Писмена покана №г. за възстановяване на суми, получени без правно основание. В касационната жалба са изложени съображения за неправилно приложение на материалния закон, относими към касационното основание за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Наведени са доводи за неправилност на изводите на първоинстанционния съд, въз основа на които писмената покана е отменена, като издадена на неотносимо правно основание и при липса на задължителни предпоставки. Твърди ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

252 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СИБИЛА СИМЕОНОВА Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА       при секретар Светослава Огнянова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Росица Чиркалева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.   Образувано е по касационна жалба на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, чрез процесуален представител- адв. Е. Кокаларова против Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд Бургас, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Заповед за налагане на санкции №г. на директора на Районна здравноосигурителна каса Бургас. Поддържат се оплаквания за нарушение на материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост на съдебния акт – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По изложените в жалбата съображения, моли съда да отмени обжалваното решение, и да отмени оспорения пред първата инстанция административен акт. Претендират се съдебни разноски. Ответникът – директор на Районна здравноосигурителна каса – Бургас, не изразява становище по ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

252 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СИБИЛА СИМЕОНОВА Членове: ДЕСИСЛАВА СТОЕВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Росица Чиркалева   по административно дело №г.     Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.   Образувано е по касационна жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Софиямед ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, чрез процесуален представител- юриск. С. Джилджов против Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Заповед за налагане на санкции №г. на директора на Столична здравноосигурителна каса. Поддържат се оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост на съдебния акт – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По изложените в жалбата съображения, моли съда да отмени обжалваното решение, и да отмени оспорения пред първата инстанция административен акт. Претендират се съдебни разноски за двете съдебни инстанции. Ответникът – директор на Столична здравноосигурителна каса /СЗОК/ – представляван от ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Весела Николова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на управителя на Национална здравноосигурителна каса, подадена чрез пълномощник главен юрисконсулт Х. Тодоров, с подробно развити касационни основания, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град. Поддържа се неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът оспорва изводите на административния съд относно липсата на мотиви за размера на наложените финансови неустойки. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции. Искането е за отмяна на съдебния акт, в частта с която е изменена Заповед за налагане на санкции №г. по отношение на нарушенията от т. 1 до т. 14 и от т. 18 до т. 39. Ответникът – „Диагностично консултативен център – 17 – София“ ЕООД ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ       при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Весела Николова   по административно дело №г.   Производството е по реда на глава дванадесета и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Варна, подадена чрез процесуалния представител главен юрисконсулт П. Сотирова против решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – Варна. Релевират се доводи за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се решението да бъде отменено и жалбата да бъде отхвърлена. Претендират се разноски. Ответникът – „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ /АИППМП/ – д-р Н.  Макалваней“ ЕООД изразява становище за неоснователност на касационната жалба и моли решението да бъде потвърдено като правилно. Прокурорът от Върховна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и основателност на касационното оспорване. Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

252 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СИБИЛА СИМЕОНОВА Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА       при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Росица Чиркалева   по административно дело №г.     Производство по реда на глава дванадесета Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл. 76, ал. 5 Закона за здравното осигуряване/ЗЗО.   Образувано е по касационна жалба на Директора на Районна Здравноосигурителна каса- гр. Ямбол, подадена чрез процесуален представител – гл. юриск. К. Николова против Решение №г. по адм. д. №г., постановено Административен съд Ямбол. Претендира се неправилност на съдебния акт при наличие на касационните основания по чл. 209, т. 3 АПК. Оспорва се изводът на първоинстанционния съд за наличие на неяснота относно вмененото по т. 1 от заповедта нарушение на изискванията за работа с медицинска или финансова документация. Сочи се, че процесните АЛ не били попълнени с изискуемите реквизити, предвид обстоятелството, че не били регистрирани в медицинския софтуер на изпълнителя, не били подадени към НЗИС към датата на извършване на предходната проверка и съответно не били представени на контролните органи до ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Сибила Симеонова

123248 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form