Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Интелектуална собственост

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи интелектуалната собственост.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

188 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА Членове: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Калина Арнаудова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационни жалби от “Никми” АД и от председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ) срещу Решение №г. на Административен съд София – град (АССГ) по адм. дело №г. С обжалваното решение е отменено Решение №г. на председателя на ПВ, заличена е, на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 Закона за марките и географските означения (ЗМГО), по искане на Millennium Copthorne International Limited, Сингапур c вх. №г., регистрацията на марка с peг. №93643 – MILLENIUM CENTER SOFIA, регистрирана на 27.04.2016 г. с притежател “Никми” АД, в частта за услугите по клас ресторантьорство; временно настаняване – услуги по резервации за временен подслон, резервации за хотели; по клас 35 – административно управление на хотели, както и по клас 36 – отдаване под наем ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

186 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА Членове: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от съдията Весела Андонова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Галъп Интернешънъл Асосиейшън – асоциация, учредена и съществуваща съгласно законите на Швейцария, срещу Решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд София – град (АССГ). С обжалваното решение е отменено Решение №г. на председателя на Патентното ведомство на Република България (ПВ), с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е отменена регистрацията на марка с peг. №ги, за които е регистрирана, считано от 05.01.2018 г. Касационният жалбоподател – Галъп Интернешънъл Асосиейшън, счита обжалваното съдебно решение за неправилно, постановено при неправилно приложение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Доводите за необоснованост на съдебното решение касаторът аргументира с твърдения, че мотивите на решението са вътрешно противоречиви, неясни, и толкова ограничени, че е ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Андонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

186 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: ВЕСЕЛА АНДОНОВА РУМЕН ЙОСИФОВ       при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Румен Йосифов   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по две касационни жалби, както следва: Касационна жалба от Internet group d. о. о. Beograd, регистрирано в Сърбия с идентификационен номер [номер] и адрес: гр. Белград, община Нови Белград, ул. Савски Насип №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата му против Решение №г. на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ на РБ) в частта, с която е оставено без уважение искането му за отмяна на признаване на действието на територията на България на международна регистрация на марка с №гите (МКСУ) и е отменено Решение №РС-129(1)/05.10.2022 г. на председателя на ПВ в останалата му част. Съдебното решение се оспорва като неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Андонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

189 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на пети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА       при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Полина Богданова   по административно дело №г.   Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба от „Вики сървисис“ ЕООД срещу Решение №г. на Административен съд, София-град, по административно дело №г. С обжалваното решение съдът отхвърля жалбата на дружеството срещу Решение №г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ), с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставена без уважение жалбата на „Вики сървисис“ ЕООД от 17.05.2021 г. срещу решение от 18.03.2021 г. на състав по опозиции, с което е оставена без уважение опозицията на дружеството срещу регистрацията на марка с вх. №153885, поради липса на елемент от фактическия състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО. Касаторът счита обжалваното решението за неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Богданова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

226 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА Членове: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от председателя Даниела Мавродиева по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на „Родопи Войс“ ООД, чрез процесуален представител, срещу Решение №г. на Административен съд София-град (АССГ) по адм. дело №г. С обжалваното решение съдът е отменил Решение №г. на председателя на Патентното ведомство на Република България (ПВ), с което, на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставена без уважение жалбата на „168 часа ЕООД срещу решение от 05.03.2019 г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. №ган за ново разглеждане. Касационният жалбоподател – „Родопи Войс“ ООД, счита обжалваното решение за неправилно, постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Оспорва извода на съда, че по отношение на марка вх. №147115 „24rodopi.com“ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Даниела Мавродиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

2373 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ ВАЧЕВА Членове: МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Вергиния Димитрова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/. Образувано е по касационна жалба от „A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft“ чрез адв. Драмов срещу Решение №г. по адм. дело №г. на Административен съд – София –град, с което е отхвърлена жалбата му срещу решение №г. на председателя на Патентното ведомство. Твърди, че съдът е допуснал нарушение на материалния закон и необоснованост при постановяване на решението. Съдът не бил отговорил на въпроса кои са доминиращите и отличителни елементи на по-ранната марка, както и кои са доминиращите и отличителни елементи на заявената марка, на която е опонирано, не бил изследвал релевантните потребители или степента на общо възприемане и възможността на объркване на марката. Липсвали конкретни мотиви в обжалваното съдебно решение. Според жалбоподателя, абревиатурата „TV“ е указателна и лишена от отличителност, думата GO се явява описателна и с изключително ниска отличителност спрямо стоките и услугите в посочените класнове-9, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Вергиния Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Съществува ли идентичност или пълно включване между марката и търговското наименование на друго лице, когато е използвано само част от фирменото наименование?
Значимо ли е, че във фирменото наименование задължително трябва да се включи определен елемент, като например "Заложна къща," когато се преценява идентичността между марката и фирменото наименование?
Има ли вероятност от объркване на потребителите, когато марката и фирменото наименование се различават по включването на допълнителни думи като географски наименования?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Богданова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

189 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на пети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА Членове: СТАНИМИР ХРИСТОВ ПОЛИНА БОГДАНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Камелия Николова изслуша докладваното от съдията Полина Богданова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба от председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ) срещу Решение №г. на Административен съд София-град (АССГ) по адм. дело №г. С обжалваното решение съдът отменя мълчалив отказ на председателя на ПВ да се произнесе по жалба на „24Гуми“ ООД, гр. Пловдив от 20.09.2022 г. срещу решение за пълен отказ, изх. №г. на държавен експерт Н. Калайджиева за регистрация на марка на основание чл. 47, ал. 3 вр. чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Касаторът счита обжалваното решение за неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи, че не всяко бездействие на административен орган представлява мълчалив отказ, освен това в случая следва да се има, предвид че Законът за марките и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Полина Богданова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Дължи ли Патентно ведомство мотиви защо не/съобразява решението си с тълкуване, дадено от СЕС след регистрацията на марката?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

188 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Маринела Цветанова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Калина Арнаудова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационни жалба, подадена С. Х. Д. с адрес: гр. София, [улица], вх. Г, ет. 2, ап. 49, срещу Решение №г. на Административен съд София – град (АССГ) по адм. дело №г. С обжалваното решение съдът е отменил Решение №г. на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ), с което, на основание чл. 76, ал. 7, т. 1 Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е оставено без уважение Искане, вх. №г. за заличаване на марка №108306 balkancar, комбинирана, за стоките от класове 7, 9 и 12 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). Преписката е изпратена на административния орган за ново произнасяне по подаденото от „Балканкарподем“ АД искане, като Патентно ведомство е осъдено за заплати на дружеството направените по делото разноски. Касационният жалбоподател – С. Х. Д., ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Калина Арнаудова

123100 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form