Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Защита на конкуренцията

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи защита на конкуренцията.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Как се дефинира понятието “стопанска дейност” и каква е неговата роля в рамките на съответния пазар по смисъла на чл. 29 ЗЗК?
Какво представлява добросъвестна търговска практика и по какъв начин поведението на един стопански субект може да противоречи на тази практика?
Какви са изискванията за наличие на увреждане или опасност от увреждане на интересите на конкурентите и как се отразяват негативните последици върху съответния пазар?
Как се определя общата забрана за нелоялна конкуренция и нейното отношение към специалните състави на нелоялна конкуренция по чл. 30-37 ЗЗК?
Какви са изискванията за приложението на забраната за недобросъвестни търговски практики по чл. 36, ал. 1 ЗЗК и кои са елементите на фактическия състав, необходими за установяване на нарушението?
При какви обстоятелства нормата на чл. 29 ЗЗК може да намери самостоятелно приложение, вместо да се прилага някой от специалните състави, регламентирани в глава VII от ЗЗК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Татяна Хинова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Приложима ли е разпоредбата на чл. 36, ал. 4 ЗЗК по отношение на обществените поръчки?
Какви са критериите за определяне на даден срок като "продължително време" съгласно чл. 36, ал. 4 ЗЗК?
Как се определя animus – намерение или цел нелоялно привличане на клиенти съгласно чл. 36, ал. 4 ЗЗК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е правният характер на съставът на чл. 36, ал. 1 ЗЗК и на трите различни форми на нарушения, съдържащи се в него?
Каква е разликата между санкциите по чл. 100, ал. 5, т. 1 ЗЗК и чл. 100, ал. 1, т. 7 ЗЗК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Аглика Адамова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в закрито заседание в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: МИРА РАЙЧЕВА МАРИЯ РАДЕВА при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя Мариника Чернева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 175, ал. 1, предложение второ Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по молба от министъра на вътрешните работи, чрез процесуалния представител юрк. Х. Кавлачки, за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №г. по адм. дело №г. по описа на ВАС, в частта, с която съдът е осъдил „Керагон“ ЕООД да заплати на заместник-министъра на вътрешните работи сумата от 300 лв. С решение №г. по адм. дело №г. по описа на ВАС е оставено в сила решение №550 от 15.06.2023 г., постановено Комисията за защита на конкуренцията по преписка №КЗК-347/2023 г. и е осъдено „Керагон“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, [улица], представлявано от Р. Ахабабян, да заплати на заместник-министъра на вътрешните работи сумата от 300 лв. В случая неправилно е записано, че разноските следва да се заплатят на заместник-министъра на вътрешните работи, вместо на Министерство на вътрешните работи. С оглед изложеното съдът намира, че са налице основанията на чл. 175, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мариника Чернева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Какви са фактическите състави на нарушенията по чл. 29 ЗЗК (общата забрана за нелоялна конкуренция), по чл. 31 ЗЗК (въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти) и по чл. 36, ал 1 ЗЗК (недобросъвестни търговски практики насочени към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с конкуренти)?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Гърбатова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно фактическият състав на нелоялна конкуренция по чл. 35, ал. 2 ЗЗК в хипотеза на имитация на фирма в смисъла на наименование, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Радева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: ДИАНА ГЪРБАТОВА Членове: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Станка Ташкова и с участието на прокурора Малина Ачкаканова изслуша докладваното от съдията Владимир Първанов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 64, ал. 1 Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Образувано е по касационната жалба подадена Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд – София област. С оспорения пред настоящата инстанция съдебен акт е отменено решение №г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка №г., с което е установено, че не е извършено нарушение по чл. 29, чл. 31, чл. 32, ал. 1 вр. с чл. 33, ал. 1 и чл. 34 и чл. 36, ал. 1 ЗЗК от страна на „Поларис Медия“ ЕООД. Комисия за защита на конкуренцията, чрез редовно упълномощен процесуален представител, оспорва така постановеното решение, като развива доводи за неговата неправилност, поради необоснованост и нарушение на материалния закон – касационни отменителни основания по чл. 209, т. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Първанов

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: РУМЯНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБОМИРА МОТОВА СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ при секретар Станка Ташкова и с участието на прокурора Христо Ангелов изслуша докладваното от съдията Любомира Мотова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК и е образувано по касационна жалба на “КиГ УНИСАТ -ТВ” ООД гр. Стара Загора, чрез адв. Василев, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-област. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушения на материалния закон и необоснованост. Иска се отмяната му и връщане на преписката на КЗК за продължаване на процедурата за изменение на решението й в частта му за разноските с намаляване на присъдения размер на адвокатско възнаграждение. Евентуално, се иска отмяна на решението и произнасяне на друго по същество, с което да се намали присъденото адвокатско възнаграждение. Ответниците: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), “Кейбъл Ком- Холдинг ООД, “Видеосат-Нове ООД, “Вирджиния-Ер Ен” ЕООД, “Диана Кабел ТВ”ООД, “Делта ООД, “Цифрова Кабелна Корпорация” ООД, “Каварна Сат” ООД, “Лъки” ООД ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любомира Мотова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на трети октомври две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: ЛЮБОМИРА МОТОВА Членове: СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Станка Ташкова и с участието на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното от съдията Светослав Славов по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 64, ал. 1 Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/. Образувано е по касационна жалба Комисията за защита на конкуренцията, подадена чрез процесуалния представител юрисконсулт М. Кантарев, против решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд София -област /АССО/, с което е отменено решение №г. по преписка КЗК/157/2022г. в частта, с която е установено извършено нарушение по чл. 29 ЗЗК от страна на адвокатско съдружие „Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници“ и е наложена имуществена санкция на адвокатско съдружие „Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници“ в размер на 31 000 лв., в която е установено извършено нарушение по чл. 29 ЗЗК от страна на В. Терзиева и е наложена имуществена санкция на В. Терзиева в размер на 8% от общия оборот на предприятието за финансовата 2021 г. равняващи ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Павлина Найденова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от председателя Мариника Чернева по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 64, ал. 1 Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Образувано е по 10 броя касационни жалби срещу Решение 1075/27.10.2022 г. по адм. дело 1016/2021 на Административен съд – София област, осми състав. Първият касационен жалбоподател – Комисията за защита на конкуренцията /КЗК, Комисията/ чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт Г. Манолов оспорва решението като твърди недопустимост, необоснованост, нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила – касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 2 и т. 3 АПК. По отношение недопустимостта излага доводи, че АССО се е произнесъл по съществото на спора като е разгледал нередовни жалби, осъдил е жалбоподателите с нередовни жалби да заплатят държавна такса, осъдил е КЗК да заплати разноски, представляващи адвокатски хонорари по две от нередовните жалби. Твърди, че АССО се е произнесъл по същество, като е приел, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мариника Чернева

12344 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form