Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Водоснабдяване и канализация

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на водоснабдяването и канализацията.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА       при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Искра Александрова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) с ЕИК 205756975 и със седалище и адрес на управление в гр. София, [улица], срещу Решение №г., постановено по адм. дело №град за 2023 г. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на ДПУСЯ срещу дадени предписания в Раздел V, т. 2 (т. 2.1., т. 2.2., т. 2.3., т. 2.4. и т. 2.5.) от Констативен протокол (КП) №г., съставен от инж. З. А. Г., на длъжност главен инспектор в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (РО НЯСС) – „Югозападна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и инж. А. Б. И., на длъжност началник на отдел РО ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на осми април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ИВАН РАДЕНКОВ Членове: АГЛИКА АДАМОВА ГАЛИНА СТОЙЧЕВА при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Аглика Адамова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба, подадена от Я. Пасев и Е. Исмаил – главни инспектори в регионален отдел “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”, Североизточна България към ГД “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” при ДАМТН, чрез Е. Златева – старши експерт юрист, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София-град. Касаторът излага доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Посочва, че председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица имат право да издават предписания на собствениците на язовири, съобразно правомощията предвидени в Закона за водите. Иска се отмяна на обжалваното решение и вместо това отхвърляне на жалбата на Държавно ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е обхватът на политиката за контрол върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, която се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор?
Кои са правомощията на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или на оправомощените от него длъжностни лица за контрол на изпълнението на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кремена Борисова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на Общински съвет – Септември със седалище и адрес на управление в гр. Септември, на [улица], против решение №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – Пазарджик, поправено с Определение №г., постановено по същото дело. Релевират се всички касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяната му и постановяване на съдебен акт по съществото на спора, с който да се отхвърли жалбата на „Варварски минерални бани“ ЕООД против „Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години“, приета с Решение №гово редовно заседание, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Има ли характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, във вр. с чл. 190а, ал. 1, т. 3 ЗВ предписанието, направено в констативен протокол?

Кои органи са компетентни да дават предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях и какви са целите и процедурата за провеждане на осъществявания от тях контрол?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е процесът на получаване и обработка на становища за допустимост на инвестиционни предложения в рамките на управлението на речните басейни и рискът от наводнения, какви са задълженията на директорите на РИОСВ и БДЗБР, както и последствията от получаването на отрицателно становище по отношение на продължаване на процедурата по ОВОС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Стоева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Каква е процедурата и изискванията за вписване на водовземно съоръжение (кладенец, чрез който се черпят подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите,) в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 Закона за водите?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлиян Киров

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои лица са задължени да поддържат язовирните стени и съоръженията към тях да изпълняват дадените предписания от контролните органи?
Опорочава ли индивидуалният административен акт това, че не е посочено пред кого и в какъв срок може да се обжалва?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иван Раденков

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кога е допустима защита при неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен за извърши пряко по силата на закона?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Петрова

12 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form