Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Мита и акцизи

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи митата и акцизите.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

228 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ ХРИСТО КОЙЧЕВ при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Мирослав Мирчев по административно дело №г. Производството е образувано по касационна жалба на директора на ТД Митница „София“, депозирана чрез процесуален представител, против Решение №г. на Административен съд София – Град, Трето отделение, постановено по адм. д. №г. на този съд. Със съдебното решение е отменено по жалба на „ЕССЕКС“ ООД, притежаващо ЕИК130934425, Решение с рег. №г. на Директора на ТД Митница „София“. В полза на дружеството са присъдени разноски в размер на 1090 лева. Касаторът моли да бъде отменено съдебното решение като неправилно по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК вследствие противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост. Твърди, че административният съд е формирал необосновани и взаимно противоречащи си изводи, при грешно възприети факти по делото, съдът не направил подробен анализ на събраните доказателства. Аргументира се с факта, че в случая договорната стойност не може да бъде установена и е пристъпено към използване на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирослав Мирчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

270 Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА МАДЛЕН ПЕТРОВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Светлозара Анчева по административно дело №г. Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на „Милки Груп Био“ ЕАД – . София чрез процесуалния представител адв. С. Ж. срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд, София – град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против решение с рег. №г. на директора на ТД „Северна Морска (понастоящем ТД „Митница Варна) към 7 бр. митнически декларации – MRN 18BG0002005H001364/26.01.2018 г.; MRN 18BG0002005H0003454/07.03.2018 г.; MRN 18BG0002005H002781/20.02.2018 г.; MRN 18BG0002005H002450/14.02.2018 г.; MRN 18BG0002005H002369/13.02.2018 г.; MRN 18BG0002005H001131/23.01.2018 г. и MRN 18BG0002005H001455/29.01.2018 г., с което е извършено претарифиране на декларираните стоки от код по Комбинираната номенклатура КН/код по ТАРИК 1511 90 99 00 на 1517 90 99 90 и са установени за досъбиране на мито и ДДС в общ размер на 15 169,44 лв., ведно с лихви за забава. В касационната жалба ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какво е значението на процедурата по чл. 22, пар. 6 във връзка с чл. 29 от Митническия кодекс и как тя се отразява на правомощията на митническите органи преди вземането на решения относно митническата стойност?
Кога и по какъв начин митническият орган трябва да излага аргументирани мотиви за отказ да приеме декларираната стойност на внесените стоки според чл. 74, пар. 3 от Митническия кодекс?
В какви случаи данните от национална база данни се считат за "налични данни" по смисъла на чл. 74, пар. 3 от Митническия кодекс и чл. 144, пар. 2 от Регламент за изпълнение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлозара Анчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Компетентен ли е директорът на АМ да спре изпълнението на решение по чл. 19б ЗМ при наличие на съдебно оспорване?
Кога и при какви условия съдът може да спре предварителното изпълнение на митническо решение?
Какви обезпечения могат да бъдат предоставени за спиране на изпълнението на решение по чл. 19б ЗМ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румяна Лилова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

278 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ Членове: ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА МАРИЯ ТОДОРОВА при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от председателя Димитър Първанов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Директорa на Териториална Дирекция /ТД/ Митница – София, подадена чрез процесуалния представител юрк. Сухарева против Решение №г. постановено по административно дело №г. на Административен съд София – град, с което по жалба на “Смарт криейтив груп” ЕООД е отменено Решение №г. издадена от директора на Териториална дирекция Митница – София. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт поради нарушение на материалния закон – отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Сочи се, че след неправилна преценка на събраните доказателства, вкл. и назначената експертиза, съдът е приел, че вносителят правилно е посочил тарифния код на внасяната стока. Касатора твърди, че внесените стоки са персонални лични електрически изпарителни устройства за пушене, за еднократна употреба, като течността за вдишване е неговият основен компонент. При това ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

278 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ Членове: ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА МАРИЯ ТОДОРОВА при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Никола Невенчин изслуша докладваното от председателя Димитър Първанов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Агенция „Митници“ чрез процесуален представител Божилова, срещу Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд София – град. С него е отменено решение №г. на директора на Агенция „Митници“, с което е отнет лиценз №гр. Ловеч, ул. „Александър Кусев №37. В касационната жалба се поддържа становище, че обжалваното съдебно решение е неправилно поради постановяването му при наличието на отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Изложени са подробни мотиви, че в настоящия случай, не са нарушени принципът non bis in idem, залегнал в чл. 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз и принципът на пропорционалност, съответно не са налице трите критерии по чл. 50 от Хартата. По изложените в касационната жалба съображения се иска отмяната на обжалваното съдебно ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

207 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА       при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от председателя Свилена Проданова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД Митница Варна, чрез юрк. Шулева, срещу решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд-Варна, с което по жалбата на „Елит-СМ“ ООД е отменено решение №г. на Директора на ТД Митница Варна и касаторът е осъден да заплати разноските по делото в размер на 400 лв. В касационната жалба се поддържа, че обжалваният съдебен акт е неправилен, поради нарушение на материалния и процесуалния закон – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. По същество на спора се излага довод, че изводите на съда противоречат на събраните доказателства и митническите органи са обосновали в достатъчна степен „основателни съмнения“ по смисъла на чл. 140, пар.2 от Регламент /ЕС/ №граждение. Навежда се възражение за прекомерност на претендираното ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Драганова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

268 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ Членове: ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА МАРИЯ ТОДОРОВА при секретар Снежана Тодорова и с участието на прокурора Генади Георгиев изслуша докладваното от съдията Василка Шаламанова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД Митница Русе, подадена чрез пълномощника юрк. Тодорова, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Пловдив, с което по жалба на „Никсолар“ ЕООД е отменено Решение №г., издадено Директора на ТД Митница Русе. В касационната жалба се изтъкват доводи за неправилност на първоинстанционното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касаторът намира за доказани основателните съмнения по смисъла на чл. 140 от Регламент (ЕС) 2915/2447 относно действителната стойност на автомобилите. Счита, че подробно са били изложени мотивите за неприложимост на вторичните методи за определяне на митническа стойност по чл. 74, пар. 2 от МКС. Изцяло е било кредитирано заключението по назначената ССчЕ. По подробни, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Василка Шаламанова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Какво е значението на третото условие за определяне на митническата стойност според правилата, формулирани от СЕС?
Какви са изискванията за доказателствата, които трябва да представи вносителят за оправдаване на високата декларирана вносна цена според митническите правила?
Какво е значение на отсъствието на писмен договор или други доказателства, свързани с цената на придобиване на внесената партида, според разгледания случай?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

275 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТЕОДОРА НИКОЛОВА Членове: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВА КЕЧЕВА при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от председателя Теодора Николова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационната жалба на директора на Териториална дирекция (ТД) Митница Пловдив, подадена чрез юрк. Симеонова, против решение №г. по адм. дело №г., по описа на Административен съд – София – град, поправено с решение №г. по същото дело по описа на същия съд, с което по жалба на „Огл-Фууд Трейд Лебенсмителфертриб ГМбХ – Германия е отменено решение №г. /32-80040 от 10.03.2022 г, издадено от директора на ТД Митница Пловдив при Агенция „Митници“, в частта с която за дружеството са определени допълнителни митнически задължения по отношение на декларирани с митническа декларация MRN20ВG003010024564R4 стоки в позиция 1/7 – домати тип кръгъл червен и Агенция „Митници“ е осъдена да заплати на „Огл-Фууд Трейд Лебенсмителфертрииб ГМбХ с данъчен номер в България 3074924203 направените по делото разноски в размер на 350 лв. В касационната жалба се твърди ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Николова

123322 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form