Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кои са предпоставките за изземване на имот общинска собственост съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОС?
Дали договорът за наем от 04.04.2013 г., сключен с район „Възраждане“, Столична община, представлява действащ такъв, въпреки че действието му не е било продължено и не се е превърнал в безсрочен?
Дали процедурата по връчването на заповедта за изземване и предшестващата я покана за доброволно освобождаване на имота е изпълнена законосъобразно в съответствие с разпоредбите на чл. 18а, ал. 9 и ал. 10 АПК, предвид факта, че съобщенията не са връчени лично?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Кънчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали действията по пренос на мобилен номер без знанието и съгласието на титуляра нарушават правилата за обработване на лични данни според Регламент 2016/679 и националното законодателство за защита на данните?
Може ли да се счита преносът на мобилен номер, извършен поради неумишлена техническа грешка, за оправдан и законосъобразен, или се изисква стриктно спазване на процедурите за идентификация и проверка на представителната власт на заявяващия пренос?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Вергиния Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При кои условия една сделка може да бъде квалифицирана като тристранна операция съгласно чл. 15 ЗДДС и какво е мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване по чл. 65, ал. 5 и чл. 62, ал. 5 ЗДДС?
Какви са правните последици от неустановяването на тристранна операция съгласно изискванията на ЗДДС, по-специално в контекста на чл. 9, ал. 3 ППЗДДС и чл. 62, ал. 2 ЗДДС, и кой носи отговорността за възникналия ДДС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бисерка Цанева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Представлява ли отказът на едноличния търговец да издаде фискален бон при продажба основание за прилагане на принудителната административна мярка запечатване на търговски обект съгласно чл. 186, ал. 1, б. а ЗДДС?
Съответства ли наложената административна мярка на принципите за съразмерност и пропорционалност в светлината на чл. 273 Директива 2006/112/ЕО и чл. 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както е тълкувано от Съда на ЕС в решението от 04 май 2023 г. по дело С-97/2021?
Каква е правната съдба на административнонаказателното производство, образувано срещу едноличния търговец за същото нарушение, и как това влияе върху законосъобразността на прилагането на принудителната административна мярка?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подлежи ли на корекция договорната стойност на внасяните стоки съгласно чл. 70, пар. 1 и пар. 2 от Регламент (ЕС) №952/2013 в случаи на основателни съмнения от страна на митническите органи относно действителността на декларираната стойност?

В каква степен могат данни от електронен сайт, които не са официален публичен регистър или официален документ, да се използват за определяне или корекция на митническата стойност на внесени стоки?

Какви са изискванията за прилагане на вторичните методи за определяне на митническата стойност на внесени стоки по чл. 74 от Регламент (ЕС) №952/2013 при съмнение за фиктивност на декларираната стойност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ива Кечева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какъв е правният характер на процедурата по чл. 135, ал. 5 ЗУТ, с която се допуска да се изработи служебно проект за ПУП – ИПЗ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Ананиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Дали действията и бездействията описани в заповедта съставляват нарушение на преките задължения на лицето съгласно Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация?
Дали при определянето на вида и размера на наложеното дисциплинарно наказание е спазено задължението за обосноваване на преценката с оглед тежестта на нарушенията, настъпилите от тях последици, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анелия Ананиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подлежи ли на отмяна съдебно решение по чл. 239, т. 1 АПК при наличие на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната?
Какво представляват "новооткритите обстоятелства" по смисъла на чл. 239 АПК и каква е тяхната релевантност за отмяната на съдебни решения?
Отразяват ли новосъздадените документи, които информират за факти, съществували към момент на релевантния период, основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение съгласно чл. 239, т. 1 АПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранимира Митушева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага чл. 12, ал. 2, т. 2 ЗУБ, съгласно която хуманитарен статут не се предоставя на чужденец, за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Владимир Първанов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

При какви условия държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност съгласно чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ? Как се разпределят разноските при административното обжалване на незаконосъобразни административни актове и каква е правната рамка при липса на изрично уредба относно разноските в ДОПК и АПК?
Под каква форма могат да се претендират разноските за адвокатска защита като вреди, причинени от незаконосъобразен административен акт, спрямо разпоредбите на ЗОДОВ и Закона за Националната агенция за приходите?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Борисова

12351 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form