Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Счетоводно отчитане

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи счетоводното отчитане.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

289 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на шести юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МАРИНИКА ЧЕРНЕВА Членове: ДИАНА ГЪРБАТОВА ИВАН РАДЕНКОВ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА ЛОЗАН ПАНОВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя Мариника Чернева по административно дело №г. Производството е по чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по подадено искане от Министерство на околната среда и водите, гр. София, чрез юрк. П. Петков, с правно основание чл. 239, т. 1 АПК за отмяна на влязло в сила Решение №год. постановено по административно дело №год. по описа на АССО, осми състав, в частта му, с която МОСВ е осъдено да заплати на „Ресайкъл компани“ ЕООД сумата от 1018471,27 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, както и сумата от 63554 лв. разноски по делото и Решение №година по адм. дело №година на Върховния административен съд, с което е оставено в сила Решение №592/10.05.2023 година по адм. д. №496/2022 год. на АССО и МОСВ е осъдено да заплати сумата от 60000 лв. разноски по делото. В молбата са изложени аргументи свързани с наличието на новооткрити обстоятелства и нови ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мариника Чернева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА Членове: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Антоанета Иванова и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от съдията Калина Арнаудова по касационно административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на председателя на „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД срещу Решение №г. на Административен съд (АС) – Враца по адм. дело №г. С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на дружеството срещу Заповед №г. на министъра на транспорта и съобщенията, с която е отнета лицензията на „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД за извършване на железопътни превози и товари на територията на цялата страна. Касационният жалбоподател – „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД, счита обжалваното решение за неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди, че АС – Враца е отхвърлил жалбата на дружеството срещу заповедта, без да съобрази, че при нейното издаване не са били налице фактическите и правни основания от категорията на чл. 42, ал. 3 Закона за железопътния ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Георги Георгиев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на двадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: МИЛЕНА ЗЛАТКОВА Членове: БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА ПОЛИНА ЯКИМОВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Полина Якимова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 227, ал. 2 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. С Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд е отменено Решение №г. по адм. д. №г. на Административен съд Благоевград, с което е отхвърлена жалбата на „Елос“ ООД, [ЕИК], гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски“ №77а, представлявано от управителя В. Кърчева срещу Ревизионен акт (РА) №Р-22000119000702-091-001/17.12.2019 г., поправен с Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт (РАПРА) №П-22000120056678-003-001/06.04.2020 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП София, потвърден с Решение №968/17.06.2020 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) София, с който в тежест на дружеството са установени задължения за ДДС в размер на 95 958,59 лв. с лихви за забава 25 535,17 лв. и за корпоративен данък за 2017 г. в размер на 17 954,41 лв. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на седми юни две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ Членове: ХРИСТО КОЙЧЕВ РУМЕН ЙОСИФОВ при секретар Йоана Йорданова и с участието на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното от съдията Румен Йосифов по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 160, ал. 7 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика (ОДОП) – София при Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), чрез пълномощника юрисконсулт М. Мустафа, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд Кюстендил, с което е отменен ревизионен акт (РА) №г. на органи по приходите при Териториална дирекция (ТД) на НАП – София, потвърден с решение №г. от директора на дирекция „ОДОП“ – София при ЦУ на НАП, с който на „Изи Строй“ ЕООД, [ЕИК], на основание чл. 78 Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е извършено увеличение на счетоводния финансов резултат за 2019г., като е определен корпоративен данък за довнасяне в размер на 47 804,68 лв. и са начислени лихви за ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Румен Йосифов

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети май в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ ЯНКУЛОВА ЧЛЕНОВЕ: КАЛИНА АРНАУДОВА ВЕСЕЛА АНДОНОВА при секретар Пенка Котанидис и с участието на прокурора Даниела Божкова изслуша докладваното от председателя СОНЯ ЯНКУЛОВА по адм. дело № 3960/2021 Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на „Еврохолд България“ АД, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб №г. на Административен съд, София област, по административно дело №г. С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на „Еврохолд България“ АД срещу Решение №г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което е задължено да представи на обществеността коригиран одитиран годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2019 г. при конкретно посочени обстоятелства и да направи определени оповестявания в съответствие с Международния счетоводен стандарт 1 и с Международните стандарти за финансово отчитане 7, 12 и 13. І. Становища на страните: 1. Касационният жалбоподател – „Еврохолд България“ АД, счита обжалваното решение за неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Неправилно ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен административен съд

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на седемнадесети май в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЮЛИЯ РАЕВА при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора Чавдар Симеонов изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АНЧЕВА по адм. дело № 4217/2021 Производство по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл. 15, ал. 4 Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Образувано е по касационна жалба на “Еврохолд България” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Христофор Колумб №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София област (АССО). По поддържаните оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, се иска отмяната му и решаване на спора по същество с присъждане на деловодните разноски за двете съдебни инстанции. Касаторът счита, че в противоречие с доказателствата по делото и приложимото право съдът е извел неверни фактически и правни констатации. Като процесуален порок на решението сочи липсата на собствени мотиви, обуславящи постановения правен резултат и необсъждането на наведени в жалбата доводи. Обратно на ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

Върховният административен съд на Република България – Първо отделение, в съдебно заседание на втори февруари в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ЦВЕТКОВ ПЕТЯ ЖЕЛЕВА при секретар Благовеста Първанова и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА по адм. дело № 10345/2020 Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на “Еуро & Конт” ЕООД, гр. Разград, подадена чрез адв. И. Златев, против решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд – Разград, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт №г., потвърден с Решение №г. на директора на Дирекция “ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП-Варна, с който, на основание чл. 26, т. 2 вр. чл. 10 ЗКПО, в резултат на извършено преобразуване на финансовия резултат за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., на дружеството са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО общо в размер на 1 161 434 лв. и лихви в размер на 298 929,50 лв. Касаторът поддържа, че при постановяване на обжалваното решение са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Петя Желева

Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020

Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА ХРИСТО КОЙЧЕВ при секретар Михаела Петрова и с участието на прокурора Маринела Тотева изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АНЧЕВА по адм. дело № 9167/2020 Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл. 15, ал. 4 Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Образувано е по касационна жалба на “СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Етрополе, Софийска област, бул. “Руски” №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София област (АССО). По поддържаните оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК, се иска отмяната му и решаване на спора по същество, с присъждане на деловодните разноски за двете съдебни инстанции. Касаторът инвокира идентични на заявените с първоинстанционното оспорване възражения срещу правомерността на наложената му принудителна администартивна мярка (ПАМ). Счита, че в противоречие с доказателствата по делото и приложимото право, съдът е извел неверни фактически и правни констатации. Като процесуален порок на решението ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Анчева

Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2015

Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКА ПАНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАПАЗОВА ТОДОР ТОДОРОВ НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ РОСЕН ВАСИЛЕВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ по адм. дело № 8722/2015 Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по две касационни жалби. Касационната жалба на заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е подадена чрез главен юрисконсулт А. Минчева против решение №г. по адм. дело №г. на Върховния административен съд, тричленен състав на седмо отделение, в частта, с която е отменено решение №г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” в частта, с която е задължен прокуриста на “Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ да представи на обществеността по надлежния ред допълнителна информация по чл. 41, ал. 2, т. 5 Наредба №г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно информацията по чл. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росен Василев

Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2015

Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ КОЛЕВ ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ РАДКОВА ГАЛИНА СОЛАКОВА ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА при секретар Светла Панева и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова изслуша докладваното от съдията ГАЛИНА СОЛАКОВА по адм. дело № 8726/2015 Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК. Образувано е по касационна жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], чрез прокуриста, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение. В жалбата се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира се отмяна на решението и произнасяне по същество с отмяна на оспорения акт на КФН, със законните последици. Ответникът заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционна дейност”, чрез юрк. Н., оспорва жалбата като неоснователна и моли за потвърждаване на решението като обосновано, правилно и законосъобразно. Претендира разноски – юрк. възнаграждение. Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за обоснованост и правилност на обжалваното решение и неоснователност на жалбата и предлага да ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Солакова

12332 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form