Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Здравеопазване

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи регулациите в областта на здравеопазването.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Кои са правните последици от различието в правното субективно положение между лечебното заведение и физическото лице лекар по дентална медицина?
Какви са правните последици от прекратяването на договора с НЗОК за лекаря по дентална медицина във връзка със запазването на качеството на лечебното заведение, съществуващо под правната форма на ЕООД?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Законосъобразно ли е предприемането на действия за заличаване на адювант от регистъра по чл. 6, ал. 1 ЗЗР без посочване на относими правни основания?
Съставлява ли липсата на мотиви към първоначалния административен акт съществено нарушение на закона, когато и по-горният административен орган не е потвърдил мотивирано акта?
Спазени ли са изискванията на чл. 35 АПК, касаещи установяването на фактическите основания и събирането на релевантните доказателства, при издаването на индивидуалния административен акт?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Еманоил Митев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

201 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на девети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ТАТЯНА ХИНОВА Членове: ЕМИЛИЯ МИТКОВА ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ТАНЯ ДАМЯНОВА ПОЛИНА ЯКИМОВА       при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното от съдията Таня Дамянова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 във връзка с чл. 185 и следващите от Административнопроцесуалние кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Министерския съвет на Република България и по касационна жалба, подадена от министъра на здравеопазването против решение №г., постановено по административно дело №г. по описа на Върховния административен съд, осмо отделение, с което са отменени разпоредбите на чл. 3, ал. 1; чл. 5, т. 7 относно думите “или разпореждат прилагането на други здравни мерки”; т. 10 относно думите “на болни и на лица, за които има съмнение, че са болни” и чл. 32 Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление №г. на Министерски съвет, обн. ДВ. бр. 85/2020 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр. 37 от 8 Април 2008 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Дамянова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

185 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от съдията Николай Ангелов по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 76, ал. 5 Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Образувано е по касационна жалба на директора на Столична здравноосигурителна каса (СЗОК), подадена чрез главен юрисконсулт Т. Колева, против Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София град, с което, по жалба на „Университетска Многопрофилна болница за активно лечение Софиямед ООД, е отменена Заповед за налагане на санкции №г., издадена от директора на СЗОК и са присъдени разноски. На първо място се претендира недопусимост на обжалваното решение, като постановено по просрочена жалба. Релевирани са доводи относно неправилно приложение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 295, т. 8 и чл. 344, ал. 1, т. 1, б. Б от НРД МД 2020-2022 и необоснованост на първоинстанционния съдебен акт, относими към касационните основания по чл. 209, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Ангелов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

235 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на десети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТОДОР ТОДОРОВ Членове: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ при секретар Мариана Салджиева и с участието на прокурора Илиана Стойкова изслуша докладваното от съдията Весела Николова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД, подадена чрез пълномощник юрисконсулт С. Джилджов, с подробно развити касационни основания, срещу Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град в частта, с която е отхвърлено оспорването срещу Заповед №г. на управителя на НЗОК по т. 1, 2 и 3. Поддържа се неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Претендира присъждане на разноски за двете съдебни инстанции. Искането е за отмяна на съдебния акт. Постъпила е касационна жалба и от управителя на Национална здравноосигурителна каса, подадена чрез процесуален представител главен юрисконсулт К. Йорданова, срещу същото решение /№г., постановено по адм. дело №2338/2023 г. по описа на Административен съд София – град/ ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Николова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какви са нормативните изисквания за признаване на професионални квалификации в Република България съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК)?
Какъв е процедурата за признаване на професионални квалификации за регулираната професия "зъботехник"?
Какъв е срокът за произнасяне на решение от компетентния орган при постъпило заявление за признаване на професионална квалификация?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Кога може да се счита, че изпълнителят на медицинска помощ е получил суми без правно основание, които не са свързани с извършване на нарушение по ЗЗО?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стефан Станчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага задължението за мотивиране на съдебния акт, съгласно чл. 172а, ал. 2 АПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стела Динчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Има ли заповед №РД-01-724/22.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, правно действие върху алгоритъма на клиничните пътеки, разписан в съответния НРДМД, и какво е неговото въздействие върху задълженията на НЗОК, изпълнителите на медицинска помощ и здравноосигурените лица?
В каква степен приложимостта на чл. 142, ал. 1 АПК влияе на възможността за диагностициране на заболяването COVID-19 с методите, различни от PCR тест, особено в контекста на промените в Приложение №17 от 1.04.2021 г.?
Как трябва да се тълкуват разпоредбите относно заплащането на медицинската дейност по клинични пътеки в съответствие с изискванията за диагностично-лечебния алгоритъм, като се има предвид разпоредбите на чл. 352, ал. 1, т. 3 и чл. 292, т. 6, б. б НРД за медицинските дейности за периода 2020-2022 г.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стефан Станчев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се доказва цената на производител по чл. 8 Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Тодорова

123 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form