Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Административна дейност и услуги

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи административната дейност и административните услуги.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Допуска ли законът съществуването на две регистрации за една и съща техника в рамките на ОД „Земеделие“?
Придобивният способ на регистрация на земеделска и горска техника оказва ли влияние върху промяната и прекратяването на регистрацията съгласно ЗРКЗГТ и Наредбата за прилагането му?
Какъв е правният ред за защита на нарушените права при наложени изпълнителни запори според чл. 37, ал. 8 ЗОЗ и чл. 435 ГПК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Явор Колев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Какви са нормативните изисквания за признаване на професионални квалификации в Република България съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК)?
Какъв е процедурата за признаване на професионални квалификации за регулираната професия "зъботехник"?
Какъв е срокът за произнасяне на решение от компетентния орган при постъпило заявление за признаване на професионална квалификация?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тинка Косева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Според разпоредби в чл. 65 и чл. 66 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), каква е възможността за кандидатите или участниците да използват капацитета на трети лица при доказателството на съответствие с критериите за икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности и защо необходимо е представянето на документи за поетите от третите лица задължения?
В какво се различават понятията "подизпълнител" и "трето лице", както са уредени в чл. 2, т. 34 и чл. 55а от ДР ЗОП, и какво е значение на тази разлика в контекста на изпълнението на поръчката?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Татяна Хинова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на шести март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ЙОВКА ДРАЖЕВА Членове: ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА МАРИЯ НИКОЛОВА       при секретар Николина Аврамова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от председателя Йовка Дражева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационната жалба на „Кюб Тийм“ ЕООД, с [ЕИК], представлявано от адв. А. Бузалов, против решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд София – град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата му срещу Решение №г. от 06.10.2022 г. на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). В касационната жалба са наведени доводи за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и необоснованост – касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. По развити в жалбата съображения се иска отмяна и връщане на делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, алтернативно – постановяване от касационната инстанция на решение по същество, с което да се отмени изцяло като незаконосъобразно решението на КЗЛД или ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Йовка Дражева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как се прилага принципът на чл. 6, ал. 1 АПК, съобразно който административните органи упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо и правомерно ли е да се прехвърля отговорността за неправилните действия на пенсионните органи върху заявителите?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Стела Динчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година в състав: Председател: СВЕТЛАНА БОРИСОВА Членове: ЛЮБКА ПЕТРОВАКРЕМЕНА БОРИСОВАпри секретар Свилена Мариноваи с участието на прокурора Ангел Илиев изслуша докладваното от съдиятаКремена Борисова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“ при Агенция по вписванията, чрез юрк. Иванов срещу Решение №г. постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София-град. Поддържат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон и при наличието на допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Посочено е, че съдът неправилно е приел дадените указания за неясни и непълни. В настоящият случай, доводите на съда са противоречиви и некореспондиращи със събрания по делото доказателствен материал. Иска се отмяна на решението и постановяване на ново по същество на спора, с което да бъде отхвърлена жалбата. Претендират се разноски. Ответникът – Я. Стефанова-Андонова, в представен писмен отговор, чрез адв. Ангелова, счита касационната жалба за неоснователна и моли решението да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на направените ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Андонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Отпада ли правният интерес от обжалване на мълчалив отказ за предоставяне на административна услуга, в случай че същата е предоставена в хода на съдебното производство?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Борисова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Каква е компетентността на административния орган по отношение на удостоверяване на правото на собственост в сравнение с компетентността на нотариуса в охранителното производство?
Дали административният орган е задължен да издаде искан от дадена страна документ, при конкуренция на права върху имоти, без предрешаване на гражданскоправния спор и намеса в правоотношенията на равнопоставени граждански субекти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Подлежи ли на обжалване пред касационна инстанция отказа за издаване на удостоверение за данъчна оценка на имот?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и двадесет и трета година в състав: Председател: ЖАНЕТА ПЕТРОВА Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА-ДЕКОВА при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Георги Камбуров изслуша докладваното от съдията Искра Александрова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на И. Калев с БУЛСТАТ [номер] и със съдебен адрес във Варна на [улица], срещу Решение №г., постановено по адм. дело №година. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на Калев против Решение №г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, с което е оставена без уважение като неоснователна, неговата жалба, като адвокат, регистриран в регистър БУЛСТАТ, срещу Отказ №г. на служител по регистрация, постановен по Заявление, вх. №20220406113838 от 06.04.2022г. с искане за вписване на адрес на местоизвършване на дейност и заличаване на постоянен адрес. Наред с това жалбоподателят е осъден да заплати в полза на Агенция по вписванията 100, 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Касационният жалбоподател твърди неправилност на решението, поради постановяването му в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Искра Александрова

1238 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form