Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Политика и общество

Съдебна практика на Върховния административен съд (ВАС) по въпроси, касаещи политическия и обществен живот.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

203 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на шести юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: АННА ДИМИТРОВА Членове: ИЛИАНА СЛАВОВСКА НЕЛИ ДОНЧЕВА       при секретар Мадлен Дукова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от председателя Анна Димитрова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 – 228 Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена Т. Г. Д., срещу решение №г., постановено по административно дело №г. от Административен съд – София – град (АССГ), с което е отхвърлена нейната жалба против заповед №г. на кмета на Район „Триадица, Столична община. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението на първоинстанционния съд – необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска то да бъде отменено, както и отмяна на обжалвания акт и изплащане на поисканата компенсация заедно с лихвите за забавяне от страна на общината. Претендира направените съдебно – деловодни разноски за двете съдебни инстанции. Ответникът по касационната жалба – Кметът на район „Триадица, Столична община в съдебно заседание, чрез процесуален представител иска оставяне на решението в сила, като законосъобразно, правилно и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Анна Димитрова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

197 Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА Членове: МАРИЯ НИКОЛОВА МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА       при секретар Николина Аврамова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията Мирела Георгиева   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано по касационна жалба на “Топлофикация София ” ЕАД, чрез процесуален представител Главен юриск. Ангелов, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Административен съд София – град/АССГ/, в частта му, с която дружеството е осъдено да заплати на В. П. Г. сумата в размер на 10 000 лева, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди от незаконосъобразно обработване на личните й данни от ответника. Навеждат се съображения за недопустимост на съдебното решение, като постановено при липсата на всички необходими процесуални предпоставки за разглеждане на предявения иск и моли касационната инстанция да го обезсили, алтернативно – да го отмени като неправилно, постановено при допуснати процесуални нарушения, представляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. По подадени от ищцата насрещна касационна жалба срещу Решение №г. и ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мирела Георгиева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

279 Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ЛЮБОМИР ГАЙДОВ Членове: ЮЛИЯ ТОДОРОВА РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА при секретар Мирела Добриянова и с участието на прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Юлия Тодорова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба, подадена от Общински съвет – Велинград, представлявана от председателя на Общинския съвет – Велинград против Решение №г. на Административен съд Пазарджик, постановено по адм. дело №г., в частта, в която се отменя т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Решение №град, проведено на 23.02.2023 г., за което е съставен Протокол №г. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се съдът да отмени обжалваното съдебно решение и да отхвърли оспорването срещу решението на Общински съвет – Велинград в посочените части. Ответникът – областен управител на Област Пазарджик не изразява становище по жалбата. Ответникът – Д. В. Г. чрез адв. Проданов изразява становище за неоснователност на касационната жалба и за правилност на решението ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Юлия Тодорова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

200 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти юли две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИАНА ГЪРБАТОВА Членове: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Красимира Филипова изслуша докладваното от председателя Диана Гърбатова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 459, ал. 8 – ал. 10 от Изборния кодекс /ИК/. Образувано е по две касационни жалби: Касационната жалба на Е. Х. Е. от гр. Омуртаг е подадена чрез упълномощен адв. Е. Гандев против решение №г., постановено Административен съд – Търговище – III състав, по адм. д. №г. С касационната жалба, в съдебно заседание касаторът лично и с адв. Моллов, както и в писмена защита от адв. Моллов и писмено становище от Е. Х. Е., се релевират касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 2 и т. 3 АПК – недопустимост и неправилност на съдебния акт. Според касационния жалбоподател обжалваното решение е недопустимо, защото е произнесено по жалба, която е предявена от лице без надлежна легитимация, тъй като през м. април 2024г. е вписана промяна в представителството на жалбоподателя – ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Гърбатова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

248 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА при секретар Свилена Маринова и с участието на прокурора Цветанка Борилова изслуша докладваното от съдията Албена Радославова по административно дело №г. Производството е по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на С. Н. С. от гр. Шумен срещу Решение №г., постановено по адм. д. №г. по описа на Административен съд – Шумен. Касаторът твърди неправилност на съдебното решение като постановено в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Моли съдебното решение да бъде отменено, като, вместо него, ВАС да постанови друго решение по съществото на спора, с което да уважи изцяло предявения от С. Н. С. иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ в размер на 20 000 лв, предявен солидарно срещу Община Бургас и НСО-София. Редовно призован за съдебно заседание, касационният жалбоподател не се явява, не се представлява и не депозира писмени бележки по същество. Ответникът, Община Бургас, редовно призован, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Албена Радославова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

186 Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: ВАНЯ АНЧЕВА Членове: ВЕСЕЛА АНДОНОВА ЯВОР КОЛЕВ       при секретар Боряна Георгиева и с участието на прокурора Десислава Пиронева изслуша докладваното от съдията Явор Колев   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба на „Лидл България ЕООД ЕНД КО“КД със седалище в [населено място], обл. София, чрез адв. Маринова, срещу Решение №г., постановено по адм. дело №г. по описа на Административен съд – София област(АССО). Излагат се доводи за неправилност на решението, поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Прави се искане за отмяната му и за постановяване на друго, с което да се отмени Заповед №г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. Претендират се и разноски. Ответникът – Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) не взема становище по така депозираната касационна жалба. Представителят на Върховната прокуратура дава заключение за законосъобразност на обжалваното решение. Върховният административен съд, Седмо отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Весела Андонова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

200 Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ДИАНА ГЪРБАТОВА Членове: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ ЦВЕТАНКА ПАУНОВА при секретар Радиана Андреева и с участието на прокурора Ася Петрова изслуша докладваното от председателя Диана Гърбатова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 459, ал. 8 – ал. 10 от Изборния кодекс /ИК/ във връзка с чл. 208 – чл. 228 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по касационна жалба на Коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България”, подадена чрез упълномощен адвокат Г. Драганова, против решение №г., постановено Административен съд – Стара Загора, VI състав, по адм. д. №г. С касационната жалба и в съдебно заседание чрез адв. Драганова се релевират касационни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК – неправилност на оспорения съдебен акт. Според касационния жалбоподател обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, необосновано, незаконосъобразно и при неизпълнение на указанията, дадени от Върховния административен съд в касационно решение №г., по адм. д. №г. Касаторът възразява срещу извода на първоинстанционния съд за липса на съществени нарушения, водещи до различен изборен резултат по отношение на оспорващата коалиция. Счита, че в случая са ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Диана Гърбатова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

207 Върховният административен съд на Република България – Осмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди двадесет и четвърта година в състав:     Председател: СВИЛЕНА ПРОДАНОВА Членове: РОСИЦА ДРАГАНОВА ТАНЯ КОМСАЛОВА       при секретар Жозефина Мишева и с участието на прокурора Кирил Христов изслуша докладваното от председателя Свилена Проданова   по административно дело №г.   Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на „БТВ Медиа груп“ ЕАД гр. София, подадена чрез процесуалния представител юрск. Г. Рядкова, срещу решение №г., постановено по адм. Дело №г. по описа на Административен съд София област /АССО/. Касаторът прави оплакване, че решението на административния съд е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и при необоснованост – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. В жалбата се излагат доводи в подкрепа на жалбата административен съд да постанови решение, с което да отмени решението на Административен съд – София област, и вместо него – да постанови друго такова, с което да отмени оспореният АУПДВ. Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Ответната страна по касационната жалба – Съвет за електронни медии /СЕМ/, представляван от процесуалния представител гл. ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Драганова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

222 Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ТАНЯ КУЦАРОВА Членове: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА при секретар Ирена Кръстева и с участието на прокурора Виржиния Димитрова изслуша докладваното от председателя Таня Куцарова по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и е образувано по касационна жалба на Национален фонд „Култура (НФК/Фонд/а/ът) със седалище и адрес на управление в София, на ул. „Лъчезар Станчев №г., постановено по адм. д. №г. на Административен съд – София-град. Навежда нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяната на атакувания съдебен акт и уважаване на предявената от него против „Гибелин“ ЕООД искова претенция. Претендира заплатената държавна такса за настоящото производство. Прави възражение за прекомерност, ако ответникът по касация претендира адвокатско възнаграждение, надвишаващо минималния размер на адвокатските възнаграждения за административни дела с материален интерес, определен в Наредба №г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Ответникът по касационната жалба – „Гибелин“ ЕООД с ЕИК 203856395 и със седалище и адрес на управление в София, на ул. „593“ №говор, подаден в срока по чл. 213а, ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Таня Куцарова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

273 Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и четвърта година в състав: Председател: ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ Членове: ТАНЯ РАДКОВА ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА ТИНКА КОСЕВА ЯВОР КОЛЕВ при секретар Светла Панева и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията Явор Колев по административно дело №г. Производството е по реда на чл. 237 и сл. от АПК. Образувано е по искане на С. Л. С. от гр. Шумен, чрез адв. Димитров, за отмяна на влязлото в сила съдебно Решение №г., постановено по адм. дело №г. на Върховния административен съд (ВАС), тричленен състав на VI-то отд., с което е било оставено в сила съдебно Решение №г. по адм. дело №г. по описа на Административен съд – Шумен, с което е била отхвърлена жалбата на С. срещу Решение №2153-27-104 от 16.10.2023г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Шумен. В искането за отмяна е заявено конкретно основание с позоваване на нормата на чл. 239, т. 1 АПК. Твърди се, че е налице ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за правния спор, а именно: мотивирано заключение на прокурор от Върховната прокуратура за неоснователност на касационната жалба, което не ...

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Явор Колев

123297 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "нищожност поради липса на компетентност", въведете само "нищожност липса компетентност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по адм. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "AПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "AПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни решения на Върховния административен съд с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "АПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form